Statuten vanaf nov 23

 

VERNIEUWDE STATUTEN

« De Hoeksteen Christengemeente Zottegem » vzw

Onderhandse akte aangaande wijzigingen in de statuten van de vereniging.

 

De leden van de vereniging, bijeen in Buitengewone Algemene Vergadering op 26 september van het jaar 2023, op de zetel van de vereniging, hebben volgens de wettelijke en statutaire bepalingen besloten

 

 

ADRESWIJZIGING

De Algemene Vergadering neemt nota dat het administratieve adres volgens de overheidsdiensten gelegen is te 9620 Zottegem, Gentsesteenweg 212 A, en besluit de zetel van de vereniging in die zin aan te passen.

 

SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR

Evelyne De Mulder, woonachtig te Zottegem – Opstalstraat 4, werd na unanieme stemming aangesteld als bestuurder. Het bestuur is dus als volgt samengesteld: Stefaan Van den Branden (bestuurder) – Peter Dhaese (bestuurder) – Evelyne De Mulder (bestuurder).

 

 

AANPASSING STATUTEN

Zij hebben eveneens besloten de statuten van de vereniging aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van 23 maart 2019, aangevuld door de Wet van 20 december 2020 houdende bepalingen inzake virtuele algemene vergaderingen, de schriftelijke besluitvorming en de voorafgaande stemmingen.

Zij hebben deze vernieuwde statuten unaniem aanvaard.

De gecoördineerde tekst van de statuten zal worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank waartoe de vereniging behoort.

 

 Zottegem, 26 september 2023

 Stefaan Van den Branden, bestuurder Evelyne De Mulder, bestuurder Peter Dhaese, bestuurder

 

 

STATUTEN

« De Hoeksteen Christengemeente Zottegem » vzw

GECOÖRDINEERDE STATUTEN
goedgekeurd op de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden op 26 september 2023

 

 

2. UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

 

De onderstaande artikelen worden volgens de bepalingen van het WVV in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd:

 

TITEL 1 - Terminologie, naam, zetel, duur, netwerk

 

 

Artikel 1 – Terminologie
§1. In de statuten van de vereniging, in haar aanvullende documenten en in haar werking wordt naar het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van 23 maart 2019 verwezen als “WVV”.

§2. In de statuten wordt naar deze vereniging zonder winstoogmerk verwezen met de term “vereniging” of “vzw”.

§3. Aansluitend op de bepalingen van het WVV verwijzen de statuten van de vereniging, haar aanvullende documenten en haar interne werking door middel van de term “het Bestuur” naar het “Bestuursorgaan” van de vereniging.

 

 

Artikel 2 – Naam, rechtsvorm
De vereniging draagt als naam: « De Hoeksteen Christengemeente Zottegem », afgekort « De Hoeksteen »
en kiest als rechtsvorm de vereniging zonder winstoogmerk.

 

 

Artikel 3 – Adres zetel

3.1. Gewest en statutaire zetel
§1. De zetel van de vereniging is gevestigd in het Vlaams Gewest, te 9620 Zottegem, Gentsesteenweg 212 A.

 

§2. Het Bestuur kan de zetel verplaatsen naar elk ander adres in de Nederlandstalige gewesten van België.

 

De verplaatsing van de zetel naar een andere taalregio in België vereist een wijziging van de statuten aangenomen door een stemming tijdens een Buitengewone Algemene Vergadering.

 

3.2. Domicilie
Voor alles wat de vereniging aanbelangt, kiezen de leden van het Bestuur, de dagelijkse bestuurders, de commissarissen en de vereffenaars voor de duur van hun mandaten hun woonplaats op de maatschappelijke zetel, waar alle betekeningen en kennisgevingen met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat aan hen kunnen worden afgegeven.

 

 

 

Artikel 4 – Communicatie

4.1. Publieke communicatie
§1. De vereniging communiceert publiekelijk via haar verenigingswebsite www.DeHoeksteen.be. Zij zal een e-mailadres verbonden aan deze website gebruiken als officieel communicatiekanaal naar leden, overheden en derden. Het Bestuur is bevoegd om beide adressen te wijzigen en openbaar te maken.

Zij behoudt zich nochtans het recht voor om ook via normale briefwisseling formeel te communiceren.

 

§2. Verplichte vermeldingen
Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm die uitgaan van de vereniging, moeten vermelden:
- haar volledige of afgekorte naam, gevolgd door de afkorting “vzw”
- haar officiële adres
- haar website-adres en het emailadres daaraan verbonden
- haar ondernemingsnummer, evenals de Ondernemingsrechtbank waar haar administratief dossier wordt bijgehouden.

In alle akten die de vereniging verbinden, moet de persoon die de vereniging vertegenwoordigt onmiddellijk voor of na diens handtekening vermelden in welke hoedanigheid hij optreedt.

 

4.2. Interne communicatie - leden

Met het oog op de geldende regels inzake beheer en gebruik van persoonsgegevens, informeren de leden aan het Bestuur een geldig e-mailadres en elke andere persoonlijke informatie nodig voor de goede werking van de vereniging.

Elke communicatie naar dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd. De vereniging kan dit adres gebruiken tot aan de mededeling door het betrokken lid van een ander e-mailadres of van zijn wens niet meer per e-mail te communiceren.

 

4.3. Interne communicatie – mandatarissen
Met het oog op de geldende regels inzake beheer en gebruik van persoonsgegevens, informeert ieder die in de vereniging een mandaat opneemt bij de aanvang van dat mandaat aan het Bestuur een geldig e-mailadres en elke andere persoonlijke informatie nodig voor de goede werking van de vereniging.

Elke communicatie naar dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

De vzw kan dit adres gebruiken tot aan de mededeling door de betrokken mandaathouder van een ander e-mailadres of van zijn wens niet meer per e-mail te communiceren.

 

 

 

Artikel 5 – Duur

De vereniging wordt voor onbepaalde tijd opgericht. Ze kan op elk moment worden ontbonden in overeenstemming met de bepalingen van de wet en zoals voorzien in Titel 8 van deze statuten.

 

 

TITEL 2 - Grondslag, doelen, voorwerp, charter

 

 

Artikel 7 – Grondslag

7.1. De vereniging neemt als grondslag de bijbel, die geheel door God is geïnspireerd en waarin God zichzelf openbaart als onfeilbaar en gezaghebbend voor het handelen van de mens.


7.2. Deze grondslag dient als oriëntering voor de inhoud, de werkwijze en de afbakening van haar activiteiten en wordt uitgewerkt in het Charter van de vereniging.

 

7.3. Het morele leven van de leden mag niet in strijd zijn met de principes, zoals uitgewerkt in dit Intern Charter.

 

Artikel 8 – Doelen
8.1. De vereniging wil dienen als de juridische, organisatorische en financiële rechtspersoon voor de christelijke gemeenschappen die onder haar naam functioneren evenals voor alle activiteiten die direct of indirect voortvloeien uit de eredienst, onderlinge zorg, vorming en dienstbetoon waarmee de vereniging een positieve bijdrage wil leveren aan de samenleving.

Daarmee identificeert de vereniging zich met en wil handelen binnen het kader dat de Belgische overheid bij de erkenning van de Administratieve Raad van de Protestants-Evangelische Eredienst voor de uitvoering van die eredienst vastgesteld heeft.

8.2. Vanuit haar grondslag wil de vereniging iedere persoon, die op een eigentijdse en cultureel relevante manier wil leren leven met het evangelie van Jezus Christus, ten dienste staan. Hierbij gelooft de vereniging in de meerwaarde van gemeenschapsvorming, zowel voor de bekendmaking van het evangelie als voor het bijdragen aan het welzijn van individuele mensen, gezinnen, groepen of organisaties.

 

De vereniging wil daarom een vooruitstrevende en positieve beleving van kerk-zijn bevorderen en bekendmaken die bezoekers, medewerkers en leden uitdaagt en inspireert, zodat er positieve veranderingen plaatsvinden in hun leven. Zij richt zich hiervoor in het bijzonder op Zottegem en omliggende regio.

 

8.3. De vereniging wil via haar maatschappelijke netwerk mensen in nood helpen en begeleiden. Ze wil hen bijstaan door oplossingen op lange termijn te zoeken voor de leniging van hun sociale en materiële noden.

 

 

 

8.4. De vereniging wil wereldwijd samenwerken met andere christenen en hen ondersteunen.

 

8.5. De doelstellingen van de vereniging zijn onlosmakelijk verbonden met haar grondslag en kunnen er niet mee in tegenspraak zijn.

 

 

Artikel 9 – Activiteiten-voorwerp

9.1. Afbakeningen
§1. Uitgangspunt

De activiteiten van de vereniging moeten overeenstemmen met haar grondslag, de daaruit voortvloeiende toepassingen en met haar doelen. Nochtans zal de vereniging in haar activiteiten respect tonen voor iedereen onafhankelijk van ieders identiteit, achtergrond en specificiteit.


§2. Geografisch
De vereniging wil elke activiteit organiseren die direct of indirect bijdraagt aan de realisatie van haar doelstellingen in België en in het buitenland.


§3. Interpretatie

Al de opsommingen in dit artikel9 dienen als voorbeeld en kunnen in geen geval beperkend of normatief geïnterpreteerd worden.

 

9.2. Activiteiten

§1. Zij kan alle activiteiten voeren die direct of indirect bijdragen aan de realisatie van haar doelstellingen, zoals bij voorbeeld:

erediensten, huwelijksceremonies, doopdiensten en begrafenisceremonies; gebedsbijeenkomsten; bijeenkomsten voor onderwijs, training of praktische oefening; onderzoek; bijeenkomsten gericht op specifieke leeftijdsgroepen of bevolkingsgroepen; concerten en sociaal-culturele activiteiten van educatieve of recreatieve aard; publicatie en distributie van literatuur of audiovisuele media; sociale bijstand en diensten; fondsenwerving voor zijn gemeenschaps- of sociale projecten;

§2. Zij voorziet in training, coaching en mentoring. De vormingen kunnen zowel één-op-één gebeuren, als in kleinere of grotere georganiseerde groepen. Ze kan dit zowel in het formaat van een gestructureerd leerplan als met een ad-hoc benadering uitvoeren.

 

§3. Zij kan moderne communicatiemiddelen gebruiken en de verspreiding van publicaties in elk formaat bevorderen.
Zij kan influencers samenbrengen die actief zijn op het gebied van haar sociale doelen en voorwerp, en hen een platform geven voor hun bijdrage aan de thema's die voortvloeien uit haar sociale doelstelling.

§4. De vereniging kan alle activiteiten inrichten om mensen in moeilijke sociale omstandigheden te helpen; om hen zelfvoorzienend te laten worden en hen een stabiele leefomgeving te helpen verwerven.

Zij kan documenteren, adviseren, begeleiden en pastorale zorg verlenen.

 

9.3. Samenwerking

De vereniging kan op elke manier assisteren, samenwerken of deelnemen aan openbare of particuliere initiatieven of organisaties - zelfs als die zich niet met haar grondslag identificeren - en die soortgelijke doelen nastreven of waarvan de activiteiten bijdragen aan of kunnen bijdragen aan de realisatie van haar eigen doelen.

 

Zij kan andere rechtspersonen creëren en de functie van bestuurder of vereffenaar bekleden.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de hiervoor beschreven activiteiten en doelstellingen te bevorderen.

 

9.4. Handelsdaden

Bijkomstig aan haar gewone werking kan de vereniging handelsdaden stellen. Die moeten rechtstreeks of onrechtstreeks gericht blijven op de realisatie van de doelen van de vereniging en mogen het primaire karakter van haar voorwerp niet in het gedrang brengen.

Hun resultaat zal te allen tijde en integraal aangewend worden voor het nastreven van haar doelen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 10 – Charter

10.1. Inhoud
De vereniging kan in een Charter de basisprincipes vastleggen die voortvloeien uit haar doelen en grondslag, evenals belangrijke uitgangspunten met betrekking tot haar voorwerp en de praktische organisatie van de vereniging.

Dit Charter dient samen met de statuten als raamwerk voor de strategische en operationele plannen en voor de samenwerking met derden.

10.2. Procedures
§1. Het charter kan geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met het WVV of deze statuten. Het charter en elke wijziging daaraan wordt aan de leden meegedeeld.

§2. De recentste versie van het charter ligt steeds ter inzage op de zetel van de vzw.

§3. Het opstellen en wijzigen van het charter is een verantwoordelijkheid van de Algemene Vergadering. Zij kan het bestuursorgaan belasten met het voorbereidende werk, maar heeft de eindbeslissing over de inhoud van het charter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITEL 3 - Leden

 

Artikel 11 – Soorten leden

§1. De vereniging heeft gewone en aangesloten leden.

 

§2. Het lidmaatschap staat open voor elke natuurlijke persoon die bereid is via de activiteiten van de vereniging deel te nemen en actief bij te dragen aan het bereiken van de doelen.

§3. De voorwaarden voor aanvaarding worden beschreven in het Charter van de vereniging.

 

 

 

Artikel 12 – Gewone leden
12.1. Aantal
Het aantal gewone leden van de vereniging is onbeperkt, maar mag niet minder zijn dan twee.

12.2. Zij zijn
-ofwel door de aangesloten leden als leidinggevende in een van de geloofsgemeenschappen van de vereniging aangesteld en aanvaarden op basis daarvan het mandaat in deze vereniging.
- ofwel lid van een van deze geloofsgemeenschappen en worden door de aangesloten leden als hun afgevaardigde verkozen om hun in deze vereniging te vertegenwoordigen.

 

12.3. Aanvraag lidmaatschap
§1. Kandidaten die zich op grond van het Charter kwalificeren voor gewoon lidmaatschap, dienen daarvoor schriftelijk een aanvraag in bij het Bestuur door middel van een door de vereniging opgesteld modeldocument, ingevuld en ondertekend door het kandidaat-lid.

§2. Door hun aanvraag verklaren de kandidaat-leden uitdrukkelijk akkoord te gaan met de statuten en het Charter van de vereniging, en zich te onthouden van elke handeling of nalatigheid die schadelijk is voor het doel en het voorwerp van deze vereniging, van haar reputatie of getuigenis van haarzelf of van haar leden.

Zij verklaren eveneens de besluiten van de organen van de vereniging na te leven.

Elke inbreuk op deze bepaling kan onmiddellijk en zonder enig verdere reserve aanleiding geven tot uitlsuiting van dat lid.

 

§3. Het Bestuur weerhoudt de kandidaten op grond van de criteria en van de procedures omschreven in het Charter van de vereniging.

12.4. Aanvaarding
Zij worden overeenkomstig artikel 24 al dan niet aanvaard op voordracht van het Bestuur door de Algemene Vergadering door een stemming met een twee derden meerderheid.

De kandidaat wordt over de beslissing geïnformeerd via brief of email.

Tegen de uitslag van de stemming is geen beroep mogelijk.

 

12.5. Rechten, plichten

§1. De gewone leden hebben alle rechten en plichten zoals het WVV die heeft vastgelegd.

Zij kunnen na hun aanvaarding onmiddellijk deelnemen aan de beraadslagingen en de stemmingen in de Algemene Vergadering. Elk gewoon lid heeft er één stem.

 

§2. Zij kunnen op schriftelijk verzoek aan het Bestuur het ledenregister, de verslagen of de boekhoudkundige stukken raadplegen op de zetel van de vereniging. Daarvoor komen zij met het Bestuur datum en uur van de raadpleging overeen. De documenten kunnen niet worden verplaatst.


§3. Zij kunnen mits aanstelling een functie uitoefenen in de vereniging of in het Bestuur.

 

§4. Zij mogen zich laten bijstaan door een advocaat of raadsman als een Algemene Vergadering een agendapunt behandelt dat het effectieve lid in zijn hoedanigheid van gewoon lid of op enige andere wijze persoonlijk aanbelangt.

 

§5. Het Bestuur kan de toegang tot bepaalde documenten weigeren als die betrekking hebben op persoonlijke dossiers of documenten die persoonsgegevens bevatten die worden beschermd door regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, alsook tot documenten die betrekking hebben op lopende besprekingen met partners, overheden of derde instanties. Het legt de redenen voor zijn weigering uit.

 

§6. De inhoud van de geraadpleegde documenten mag in geen geval worden meegedeeld aan personen die geen lid zijn van de vereniging, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, in origineel of in kopie, op papier, digitaal of op welke drager dan ook.

 

12.6 – Schorsing

§1. Het Bestuursorgaan kan op eenvoudig besluit een gewoon lid schorsen en het daarmee weigeren aan de activiteiten van de vereniging deel te laten nemen. Dit kan alleen wanneer onweerlegbaar vaststaat dat het lid de belangen van de vereniging of van haar leden ernstig heeft geschaad.

De schorsing zal schriftelijk worden meegedeeld aan het betrokken lid.

§2. Met verwijzing naar wat bepaald is in artikel 12.3.§2 beslist een Buitengewone Algemene Vergadering over de aanleiding van de schorsing en over de schorsing zelf. Zij beslist autonoom over een passende maatregel - die zover kan gaan als de uitsluiting van genoemd lid of ook het herstel van diens rechten.

 

12.7. - Einde lidmaatschap

Het lidmaatschap voor gewone leden neemt een einde door schriftelijk ontslag in te dienen bij het Bestuur, door het overlijden van het lid of door uitsluiting.

12.7.1. Ontslag

§1. Een gewoon lid kan op elk moment ontslag nemen door middel van een schriftelijke kennisgeving gericht aan het Bestuur en met onmiddellijke ingang bij ontvangst van de ontslagbrief of ander schriftelijke communicatie.

 

§2. Gewone leden worden geacht ontslag te nemen
- als zij gedurende twaalf maanden niet aan de georganiseerde activiteiten en aan de administratieve beraadslagingen deelnemen, tenzij zij aan de secretaris van het Bestuur vooraf schriftelijk te kennen hebben gegeven dat zij wensen alleen als aangesloten leden geregistreerd te worden tot zij weer actief kunnen deelnemen.

- als zij niet meer voldoen aan de kwalificaties zoals vooropgesteld in het Charter van de vereniging.


De intentie om het lidmaatschap na een periode van twaalf maanden eenzijdig vanwege de vereniging te beëindigen, wordt door het Bestuur aan het lid dertig dagen voorafgaand aan de eerstvolgende Algemene Vergadering meegedeeld.
Dit zal een agendapunt van de vergadering zijn en heeft onmiddellijk effect als het betrokken lid ook dan niet aanwezig of vertegenwoordigd is.

 

§3. Draagt een gewoon lid dat lidmaatschap omwille van een bepaalde hoedanigheid binnen de vereniging, wordt diens lidmaatschap automatisch beëindigd wanneer hij of zij deze hoedanigheid verliest.

 

12.7.2. Uitsluiting
§1. Elk lid kan uitgesloten worden als diens levenswijze of activiteiten niet meer overeenstemmen met of afbreuk doen aan het doel, aan de goede naam van de vereniging of wanneer deze haar getuigenis schaden.

 

§2. Bij zware inbreuken kan het Bestuur alle rechten van een gewoon lid schorsen zoals bepaald in de artikel s 12.6. De schorsing blijft van kracht totdat een Buitengewone Algemene Vergadering zich kan uitspreken over de eventuele uitsluiting van dat lid.

§3. Een voorstel tot uitsluiting van het lidmaatschap wordt door het Bestuur voorgelegd aan een Buitengewone Algemene Vergadering. Het onderwerp staat op de dagorde, die ook voorziet dat de betrokken persoon tijdens de beraadslaging over dat punt van de dagorde wordt gehoord.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het lid in kwestie wordt per aangetekende brief of email, verstuurd minstens vijftien dagen voorafgaand aan de Buitengewone Algemene Vergadering, uitgenodigd om zijn verdediging daar te voeren. Het betrokken lid mag er al zijn lidmaatschapsrechten uitoefenen.

 

De Buitengewone Algemene Vergadering kan dit punt op de dagorde alleen behandelen als ten minste twee derden van de gewone leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Na het betrokken lid gehoord te hebben, bekrachtigen de gewone leden het voorstel tot uitsluiting door een geheime stemming met een twee derden meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.

Besluit deze Buitengewone Algemene Vergadering niet tot uitsluiting over te gaan, dan vervalt van rechtswege de schorsing van het lid en wordt deze geacht nooit te hebben plaatsgevonden.

Het uitsluitingsbesluit wordt schriftelijk ter kennis gebracht van de betrokkene en hoeft niet met redenen omkleed te worden. De uitsluiting gaat in op de datum die de Algemene Vergadering bepaalt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.8. Ledenregister
Het bestuur houdt op de zetel van de vereniging een register van de gewone leden bij.
Dit register vermeldt de naam, voornaam en woonplaats van de leden.

Het bestuursorgaan schrijft in dat register alle beslissingen over de toetreding, uittreding of uitsluiting van de gewone leden, binnen de acht dagen volgend op de beslissing. Het bestuursorgaan kan beslissen het register in elektronische vorm te voeren.

 

 

 

 

Artikel 13 - Aangesloten leden

13.1. Categorieën
§1. Met het oog op het vergemakkelijken van de deelname aan de georganiseerde activiteiten onder de noemer van haar geloofsgemeenschappen of omwille van de dienstverlening van de vereniging, bepaalt de Algemene Vergadering de categorieën van aangesloten leden, die gezamenlijk die geloofsgemeenschappen vormen.

§2. De criteria om een aangesloten lid te worden, de aanvraag- en lidmaatschapsprocessen en hun werking binnen de vereniging zijn vastgelegd in het Intern Charter van de vereniging.

§3. De Algemene Vergadering kan de rechten en plichten van aangesloten leden wijzigen zonder hun voorafgaandelijke instemming.

 

13.2. Aanvraag
Kandidaten voor aangesloten lidmaatschap dienen daarvoor een aanvraag in bij het Bestuur.

Het Bestuur weerhoudt de kandidaten op grond van de criteria en de procedures omschreven in het Charter van de vereniging en legt die voor aan de Algemene Vergadering. Die besluit met een eenvoudige meerderheid over hun aanvaarding.

13.3. Stem

Aangesloten leden hebben geen stem in de Algemene Vergadering, en kunnen daartoe niet gevolmachtigd worden door een gewoon lid.
Ze maken niettemin deel uit van de processen die de strategie van de vereniging ontwikkelen.

 

13.4. Einde lidmaatschap

§1. Elk aangesloten lid kan op elk moment uittreden uit de vzw door diens ontslag schriftelijk bekend te maken aan het Bestuur.

 

§2. Aangesloten leden worden geacht ontslag te nemen als zij gedurende zes maanden niet aan de georganiseerde activiteiten deelnemen, tenzij zij de secretaris van de vereniging schriftelijk op de hoogte hebben gesteld van de wens om aangesloten lid te blijven totdat zij weer aan de activiteiten kunnen deelnemen.

 

§3. Het lidmaatschap van een natuurlijk persoon eindigt van rechtswege bij diens overlijden.

 

13.5. Uitsluiting

§1. De Algemene Vergadering kan het lidmaatschap van een aangesloten lid op elk moment beëindigen als diens levenswijze of activiteiten niet meer overeenstemmen met of afbreuk doen aan het doel, aan de goede naam van de vereniging of wanneer deze haar getuigenis schaden.

Zij besluit bij consensus tot uitsluiting van een aangesloten lid.


§2. Het Bestuur kan alle verplichtingen aangegaan door de vereniging in het kader van haar doelstellingen en haar voorwerp opschorten vanaf het moment dat het aangesloten lid niet voldoet aan het Charter van de vereniging of de specifieke bepalingen van diens lidmaatschap.

§3. De uitsluiting van een aangesloten lid, het verlies van het lidmaatschap of de eenzijdige beëindiging van de overeenkomst door de vereniging verloopt volgens de bepalingen van het Charter van de vereniging.

§4. De schorsing of het verlies van het lidmaatschap heeft geen invloed op de contractuele verplichtingen van het geschorste of ontslagen lid ten opzichte van de vereniging, als deze verplichtingen voortvloeien uit door de vereniging verleende diensten.

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 14. Verantwoording

§1. Noch het Bestuur noch de Algemene Vergadering kunnen verplicht worden zich te verantwoorden over de uitslag van de beraadslagingen en de stemmingen over een lid of kandidaat-lid.

Er is geen beroep mogelijk tegen de beslissing.

§2. Als het Bestuur een kandidatuur weigert, kan het kandidaat-lid na minstens twaalf maanden een nieuwe aanvraag indienen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

15.1 - Aansprakelijkheid vanwege de vereniging:
§1 Het lidmaatschap geeft geen recht op enig financieel voordeel of compensatie in welke vorm ook.

 

Zowel bij ontslag, bij overlijden als bij uitsluiting kan noch de betrokkene noch zijn erfgenamen enige aanspraak maken op het vermogen van de vereniging, op de vrijwillig gestorte bijdragen of op de inbrengingen van de betrokkene. Onder geen enkele omstandigheid mogen leden en hun gezinsleden vragen om zegels op het eigendom van de vereniging aan te brengen of een inventaris eisen.

§2. Met uitzondering van ernstige fouten door het Bestuur of persoonlijke fout door een bestuurder, zijn de verplichtingen van de vereniging gedekt door haar vermogen.

15.2. Einde wettelijke verplichtingen van de vereniging

§1. In geval van ontslag of uitsluiting van een lid is de vereniging ontheven van al haar verplichtingen vanaf de datum waarop het lidmaatschap van de vereniging is beëindigd.

§2. Uitzondering hierop zijn de schulden vanwege de vereniging ten gunste van het ex-lid, bewezen door een schriftelijke overeenkomst. In zulke gevallen zal het contract de voorziene uitvoeringsvoorwaarden behouden.

15.3 – Aansprakelijkheid vanwege de leden

§1. De leden dragen geen persoonlijke verantwoordelijkheid in de verbintenissen van de vereniging.

§2. De schorsing of het verlies van het lidmaatschap heeft geen invloed op de contractuele verplichtingen van dat lid jegens de vereniging, indien deze voortvloeien uit dienstverlening door de vereniging.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITEL 4 - Middelen – Bijdragen – Voordelen

 

 

Artikel 16 – Middelen

16.1. Financieringsbronnen

§1. Alle eigendommen en fondsen nodig voor haar bestaan ​​en haar werking zal de vereniging verzamelen via financieringsbronnen die de Algemene Vergadering heeft goedgekeurd, die in overeenstemming zijn met de wetgeving ter zake en met de huidige statuten, onafgezien of zij die in ontvangst neemt vanwege leden of vanwege derden.


Deze omvatten onder andere:

- inkomsten uit evenementen georganiseerd door de vereniging

- verkopen van goederen of van diensten

- subsidies van de overheid of andere lokale autoriteiten

- bijdragen in de werkingskosten

- inkomsten uit eigendom,

- schenkingen in natura of in geld, legaten en alle andere middelen die verenigbaar zijn met haar doel, haar grondslag en haar activiteiten zoals bepaald door deze statuten en door het Charter van de vereniging.

- vrijgevigheid in de vorm van giften of collecten

- inkomsten uit materiële of immateriële rechten.

- de diensten verleend door de vereniging, haar werknemers of vrijwilligers, die gefactureerd worden aan de begunstigden van deze diensten.

§2. In geen geval zal de vereniging enige schenking aanvaarden waardoor de vereniging zich zou kunnen verplichten of iets verschuldigd zou kunnen zijn aan de donor of aan een door hem aangewezen persoon.

 

16.2. Patrimoniumbeheer
Zij kan alle roerende en onroerende, materiële en immateriële goederen of rechten nodig voor de verwezenlijking van haar doel huren of verhuren, ontvangen, verwerven, huurkopen, in vruchtgebruik nemen of in volle eigendom bezitten.

16.3. Handelingsvrijheid

Ze kan verbintenissen aangaan, personeel in dienst nemen, rechtshandelingen stellen, fondsen werven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 17 – Ledenbijdragen, vermogensvoordelen en vergoedingen

§1. De gewone leden kunnen niet verplicht worden tot het betalen van een financiële lidmaatschapsbijdrage.
Zij worden verondersteld de vereniging op vrijwillige basis en in de mate van hun mogelijkheden te ondersteunen ten behoeve van onkosten van de vereniging. Ze helpen haar te functioneren door hun talenten en vaardigheden beschikbaar te stellen.

§2. De vereniging mag noch rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig andere persoon behalve
- hetzij in de vorm van een redelijke vergoeding voor diensten verleend aan de vereniging bij het nastreven van haar doelstelling en in overeenstemming met de geldende wetgeving,
- hetzij in het kader van het in deze statuten vastgelegde belangeloze doel.

 

Elke handeling in strijd met dit verbod is nietig.

 

 

 

TITEL 5 - Algemene Vergadering

 

 

TITEL 5.1 - Algemene Vergadering – algemene bepalingen

 

Artikel 18 – Samenstelling
§1. De Algemene Vergadering is het hoogste gezag van de vereniging en bestaat uitsluitend uit de gewone leden van de vereniging. Elk gewoon lid beschikt er over één stem.

§2. Aangesloten leden kunnen deze vergadering alleen bijwonen als zij daarvoor uitgenodigd worden door het Bestuur. Zij hebben alleen spreekrecht als hen dat specifiek verleend wordt.
Zij kunnen er geen stem uitbrengen, noch daartoe gevolmachtigd worden door een gewoon lid.

 

 

Artikel 19 – Bevoegdheden

De Algemene Vergadering is uitsluitend bevoegd voor:

 1. de wijziging van de statuten;
 2. het benoemen en ontslaan van de bestuurders en de bepaling van hun eventuele bezoldiging;
 3. het benoemen en ontslaan van de commissarissen en de bepaling van hun eventuele bezoldiging;
 4. de kwijting aan de bestuurders en de auditors, alsook, in voorkomend geval, het instellen van een verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen;
 5. de goedkeuring van het activiteitenverslag;
 6. de goedkeuring van de rekeningen, van het beleidsplan en van de daarmee samenhangende begrotingen;
 7. de toewijzing van het resultaat en de aanwending van de reserves;
 8. de ontbinding van de vereniging;
 9. de aanvaarding en de uitsluiting van gewone leden;
 10. de goedkeuring van en de wijzigingen aan het Charter van de vereniging;
 11. de omvorming van de vereniging naar een andere rechtspersoon;
 12. het doen of aanvaarden van een inbreng om niet van een algemeenheid
 13. Al wat deze statuten aan haar toewijzen

De Algemene Vergadering ziet erop toe dat het voorwerp van de vereniging zoals vermeld in artikel 9 in overeenstemming is met de doelen vermeld in artikel 8 en met haar grondslag vermeld in artikel 7.

Al de beslissingen die de grenzen overschrijden van de bevoegdheid van het Bestuur zoals bepaald door de wet of door de statuten, behoren eveneens tot de bevoegdheden van de Algemene Vergadering.

 

 

Artikel 20 – Bijeenroeping

20.1. Datum, plaats
§1. De Algemene Vergadering kan te allen tijde worden bijeengeroepen voor gewone of buitengewone vergaderingen, en zo vaak de belangen van de vereniging dat vereisen.

§2. Haar 1ste halfjaarlijkse vergadering kan ten laatste doorgaan op 31 maart. Haar tweede halfjaarlijksevergadering gaat door ten laatste 30 november

§3. De vergaderingen gaan door op de plaats of volgens de informatie en onder de vorm zoals vermeld in de uitnodiging.

20.2. Initiatief
§1. Bestuur
Het Bestuur roept de Algemene Vergadering bijeen in de gevallen voorzien door de wet of de huidige statuten.


§2. Commissaris

Indien nodig kan de commissaris de Algemene Vergadering bijeenroepen.


§3. Leden

Door een schriftelijk verzoek aan het Bestuur kan één vijfde van de gewone leden een Bijzondere Algemene Vergadering doen bijeenroepen. Deze vergadering zal de onderwerpen moeten behandelen die de leden op de agenda willen zetten.

Het Bestuur roept deze Bijzondere Algemene Vergadering binnen de eenentwintig dagen volgend op de datum van het verzoek bijeen.

 

Deze Algemene Vergadering zal binnen de veertig dagen na de datum van het verzoek moeten worden gehouden en zal de zaken behandelen die de leden aan de orde willen stellen.

20.3. Uitnodiging
§1. De uitnodiging vermeldt dag, tijd, adres waar de vergadering zal plaatsvinden evenals onder welke vorm zij wordt gehouden. Ze gaat vergezeld van de dagorde en van alle documentatie die de deelnemers aan de vergadering in staat stelt zich goed voor te bereiden.

§2. Alle gewone leden, bestuurders en de eventuele commissarissen worden uitgenodigd.

 

20.4. Verzending

§1. De uitnodiging, de agenda en de bijhorende documentatie worden ten minste vijftien kalenderdagen vóór de datum van de vergadering verzonden op initiatief van de voorzitter - of bij diens ontstentenis door de ondervoorzitter.

§2. Ze worden overhandigd of verstuurd per gewone post, elektronische post of enig ander communicatiemiddel dat ieder lid toelaat de documenten schriftelijk te reproduceren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 21 – Dagorde
21.1. Indeling

Het Bestuur bepaalt de agendapunten. De voorzitter bepaalt de volgorde waarin die aan bod komen.
Elk agendapunt door een lid aangebracht, moet op de vergadering besproken worden.

 

21.2. Wijzigingen voorafgaand aan de Algemene Vergadering

Elk voorstel ondertekend door ten minste één vierde van de gewone leden zal in de dagorde worden opgenomen, als dit voorstel uiterlijk vijf werkdagen vóór de datum van de vergadering bij het Bestuur wordt ingediend.

21.3. Documentatie

De Algemene Vergadering kan alleen geldig beraadslagen en beslissen over de aanvaarding en de uitsluiting van een gewoon lid, over de benoeming of de intrekking van het mandaat van een bestuurder, over statutenwijzigingen, als deze onderwerpen nauwkeurig worden aangegeven in de dagorde en behoorlijk gedocumenteerd vooraf aan de leden worden meegedeeld.

21.4. Wijzigingen tijdens de Algemene Vergadering
De vergadering kan niet beraadslagen over een punt dat niet op de dagorde staat, tenzij alle leden aanwezig zijn en unaniem overeenkomen dit punt toe te voegen.

 

Het punt "diversen" op de dagorde is uitsluitend informatief. De inhoud kan nooit het voorwerp van een stemming zijn.

 

 

 

Artikel 22 – Beraadslagingen, algemene bepalingen

22.1. Virtuele vergadering en stemming

§1. Een Algemene Vergadering kan doorgaan met behulp van elke communicatietechnologie zoals telefoon-, video- of internetconferentie
- die toelaat de identiteit van de deelnemers en hun hoedanigheid te controleren
- die het voor de deelnemende leden mogelijk maakt om op afstand rechtstreeks, gelijktijdig, ononderbroken en op normale wijze met elkaar te overleggen, hun stemrecht en hun vraagrecht onbeperkt uit te oefenen.

Een lid dat op deze manier op afstand deelneemt aan de algemene vergadering wordt gelijkgesteld met een lid dat daadwerkelijk fysiek aanwezig is op de vergadering.

 

§2. Het Bestuur waakt erover dat alle gewone leden vooraf duidelijke informatie over de technische procedures ontvangen die ieder in staat stelt om aan al de punten en beraadslagingen van de virtuele vergadering deel te nemen volgens de bepalingen van de voorgaande paragraaf.

Het zorgt er eveneens voor dat deze procedures worden opgenomen in het Charter van de vereniging. Als de vereniging op grond van artikel 4 via een eigen website communiceert, informeert het Bestuur ook via deze website over deze procedures.

§3. De notulen van een virtuele vergadering zullen technologische incidenten zoals beperkingen in de registrering, communicatie, beraadslagingen en stemmingen vermelden.

 

§4. De gewone leden hebben het recht om tijdens een termijn van zes maanden volgend op deze virtuele vergadering bij het Bestuur verzet aan te tekenen tegen de beraadslagingen of tegen de stemmingen van een virtuele vergadering, als de voorwaarden voor het houden van een virtuele vergadering zoals bepaald door deze statuten of door de wet overtreden werden.

Het Bestuur brengt dit verzet op de agenda van de eerstvolgende Gewone Algemene Vergadering, die daarover besluit met een gewone meerderheid van de stemmen.
Als het verzet door de stemming wordt aangenomen, zijn de betroffen besluiten nietig.

§5. Het Bestuur kan de stemmingen die gepland zijn tijdens het verloop van een Algemene Vergadering voorafgaand aan die datum laten doorgaan.

Deze voorafgaandelijke stemming moet het Bestuur in elektronische vorm organiseren, waarbij het de controle van de identiteit en de hoedanigheid van de deelnemende leden moet garanderen evenals de correcte uitvoering van de stemming, inbegrepen de stemmen van de leden die zich eventueel laten vertegenwoordigen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.2. Quorum

§1. Als op grond van de specifieke bepalingen voor de Gewone of voor de Buitengewone Algemene Vergadering onvoldoende gewone leden aanwezig zijn, kan het Bestuur een tweede vergadering beleggen die ten vroegste vijftien dagen na de vorige zal doorgaan.

 

§2. Deze tweede vergadering beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde gewone leden. Zij hanteert dezelfde stemmeerderheden als bepaald in de artikelen 24 en 25.

 

22.3. Vertegenwoordiging

§1. Door middel van een schriftelijke volmacht kan een gewoon lid zich laten vertegenwoordigen door een ander gewoon lid, met het recht op substitutie.

Vertegenwoordigingsmandaten worden bij de opening van de vergadering met absolute prioriteit behandeld.

 

§2. Een lid kan per vergadering behalve voor zichzelf maximaal één extra stem uitbrengen en dit uitsluitend op grond van een volmacht.

22.4. Functies

§1. Het Bestuur bepaalt voorafgaand in haar voorbereidende vergadering de functies in het bureau van de Algemene Vergadering en wie deze functies zal vervullen.


§2. Wie deel uitmaakt van het bureau is verplicht de vergadering fysiek bij te wonen op het adres dat op de uitnodiging voor die vergadering is vermeld.

 

22.5. Rapportering

§1. De bestuurders - en wanneer van toepassing de accountants en commissarissen - beantwoorden de vragen die de leden mondeling of schriftelijk vóór of tijdens de Algemene Vergadering aan hen stellen en die betrekking hebben op de agendapunten.

§2. Zij kunnen in het belang van de vereniging weigeren vragen te beantwoorden wanneer de informatie over bepaalde gegevens of feiten de vereniging kan schaden of in strijd is met clausules van vertrouwelijkheid die de vereniging afgesloten heeft.

 

 

22.6. Stemmingen

§1. Elke beslissing wordt genomen door middel van een stemming, waarbij alleen het totaal van de positieve stemmen wordt verrekend tegen het totaal van de negatieve stemmen, ongeacht de onthoudingen of ongeldige stemmen.

 

 

§2. Wie de vergadering voorzit, neemt ook deel aan de stemmingen.

 

§3. In geval van staking van stemmen heeft de voorzitter van het Bestuur of bij diens afwezigheid diens plaatsvervanger een doorslaggevende stem.

 

§4. Al wie een mandaat vervult evenals de bezoldigde medewerkers en die ook deel uitmaken van de Algemene Vergadering nemen niet deel aan beraadslagingen of stemmingen over onderwerpen waarbij zij zelf rechtstreeks betrokken zijn.

 

§5. Eén derde van de aanwezige leden kan voor gelijke welke geagendeerde stemming aan de Algemene Vergadering vragen om daarvoor tot een geheime stemming over te gaan.

§6. Besluiten over personen worden bij geheime stemming genomen.

 

Artikel 23 – Notulen en uittreksels

23.1. Notulen
§1. De notulen van de Algemene Vergadering worden na de vergadering opgesteld door de secretaris en bijgehouden in een register, voorzien van een volgnummer en bewaard op de zetel van de vereniging.

Zij worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering evenals de secretaris of door twee bestuurders, evenals door de leden die hierom verzoeken.

§2. Een afschrift wordt via mail opgestuurd naar de gewone leden binnen de dertig dagen na de vergadering.

Binnen de zeven kalenderdagen na ontvangst kunnen de leden schriftelijk hun opmerkingen over de notulen bezorgen aan de voorzitter.
De eerstvolgende Algemene Vergadering aanvaardt de notulen of wijzigt die overeenkomstig de bespreking van de ontvangen opmerkingen en de uitslag van een stemming die daarover wordt gehouden.

§3. De notulen kunnen op de zetel worden geraadpleegd door de leden en door iedereen die een gerechtvaardigd belang kan aantonen in de besluiten van de vereniging.

 

 

 

23.2. Uittreksels
Overeenkomstig het wettelijke recht op de raadpleging van documenten zoals overgenomen in het Charter van de vereniging, kunnen uittreksels uit de notulen worden verstrekt.
Deze worden ondertekend door twee bestuurders.

 

 

 

 

23.3. Externe rapportering
§1. Het Bestuur legt binnen de dertig dagen na een Algemene Vergadering de besluiten over de wijziging aan de statuten, over de benoeming of beëindiging van de mandaten van bestuurders, commissarissen of vereffenaars neer op de griffie van de Ondernemingsrechtbank waaronder zij ressorteert om ze er te laten toevoegen aan het administratief dossier van de vereniging.

 

§2. Het publiceert binnen dezelfde periode de uittreksels van deze besluiten in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

§3. Het registreert de gegevens van de mandaten volgens wettelijke bepalingen in het register van de Uiteindelijk Begunstigden (UBO).

 

 

TITEL 5.2 - Gewone Algemene Vergadering

 

Artikel 24 – Gewone Algemene Vergadering

24.1. Bevoegdheden

§1. De Gewone Algemene Vergadering beslist over de benoeming, het ontslag en de kwijting van bestuurders en commissarissen evenals de vaststelling van hun bezoldiging.

§2. Zij keurt de jaarrekening en de begroting goed. Zij beslist over de toewijzing van het jaarlijkse resultaat en het gebruik van de reserves. Ze besluit tot de bijdrage of aanvaarding van een algemeenheid.

§3. Ze beslist over de aanvaarding van de leden; de goedkeuring van het Charter en alle voorstellen die dat aanpassen.


§4. Zij beoordeelt de strategische plannen en operationele activiteiten van het huidige of van de toekomstige besturen van de vereniging. Zij beslist over enig ander punt dat haar volgens artikel 19 toekomt, met uitzondering van die vermeld in artikel 25.

24.2. Aantal vergaderingen
§1. De Gewone Algemene Vergadering komt ten minste twee keer per jaar bijeen, binnen de vier maanden na de afsluiting van het boekjaar en uiterlijk drie maanden voor de afsluiting van het boekjaar.

§2. De eerste vergadering behandelt de rapporteringen vanwege het Bestuur over het voorbije werkjaar.
De tweede vergadering geeft prioriteit aan strategische planning en de daarbij horende begroting van het volgende werkjaar.

 

24.3. Schriftelijke beraadslaging en stemmingen
§1. In dringende situaties kan het Bestuur besluiten over te gaan tot schriftelijke besluitvorming zonder een Gewone Algemene Vergadering in fysieke of virtuele vorm bijeen te roepen.

Het Bestuur is daarvoor verplicht de motivatie voor die schriftelijke besluitvorming, evenals het betreffende voorstel waarover moet besloten worden duidelijk te documenteren en dat te communiceren aan de leden van de Algemene Vergadering zoals bepaald in de artikels 20 en 21.

§2. Het besluit wordt aanzien als gestemd en goedgekeurd, als alle gewone leden zowel schriftelijk als eenparig het voorstel vanwege het Bestuur bekrachtigen.

24.4. Quorum

De Gewone Algemene Vergadering komt geldig en statutair bijeen als minstens de helft van de gewone leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

 

24.5. Verslaggeving

Afgezien van de agendapunten met betrekking tot de actualiteit, legt het Bestuur een verslag voor over de activiteiten en de financiën van het voorbije boekjaar; over de lopende en de geplande activiteiten en over de uitvoering van de begroting die daarmee samenhangt.

 

24.6. Jaarrekening en kwijting

§1. Na de goedkeuring van de jaarrekening besluit de Algemene Vergadering bij bijzondere stemming over de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen.

§2. De goedkeuringen en kwijting zijn alleen geldig als deze specifiek in de oproeping zijn vermeld en als de jaarrekening geen weglatingen of valse aanwijzingen bevat die de werkelijke situatie van de vereniging verbergen.

24.7. Vereiste stemmeerderheden

§1. Alle beslissingen worden genomen bij een gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen, behalve stemmingen over de aanvaarding van nieuwe leden evenals die over de benoeming of het beëindigen van het mandaat van een lid van het Bestuur en de commissarissen. In deze gevallen is ten minste een twee derden meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen vereist.

De onthoudingen worden bij geen enkele stemming meegerekend.

§2. De bepalingen van de vorige paragraaf vervallen, indien het Bestuur overgaat tot een schriftelijke besluitvorming. In dat geval geldt wat bepaald is in artikel 24.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITEL 5.3 - Buitengewone Algemene Vergadering

 

 

Artikel 25 – Buitengewone Algemene Vergadering

25.1. Bevoegdheden

§1. Een Buitengewone Algemene Vergadering is bevoegd om te beraadslagen en te stemmen over de wijziging van de statuten; het instellen van een vordering vanwege de vereniging tegen de bestuurders en de commissarissen; het uitsluiten van gewone leden; het ontbinden van de vereniging; het omzetten van de vereniging in een internationale vereniging zonder winstgevend doel of een coöperatieve vennootschap goedgekeurd als sociale onderneming.

 

§2. Een Buitengewone Algemene Vergadering kan ook beraadslagen over aangelegenheden die onder de bevoegdheid van een gewone Algemene Vergadering vallen als deze punten ook op de dagorde staan. De bepalingen ter zake in artikel 24 worden voor die agendapunten eveneens toegepast.

 

25.2. Quorum
Minstens twee derden van de gewone leden dienen aanwezig of vertegenwoordigd te zijn in de eerste zitting van een Buitengewone Algemene Vergadering.

25.3. Stemmingen

§1. Twee derden
Een meerderheid van twee derden van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen is nodig om de statuten te wijzigen behalve voor de artikels die het doel, de grondslag of het voorwerp van de vereniging bepalen.

Besluiten over de uitsluiting van een gewoon lid of over het instellen van een vordering tegen de bestuurders en de commissarissen vereisen eveneens een twee derden meerderheid.

§2. Vier vijfden
Een meerderheid van vier vijfden van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen is vereist voor elke wijziging aan de artikels die het doel, de grondslag of het voorwerp van de vereniging bepalen, evenals voor besluiten over haar samenvoeging met een andere vereniging of over haar omvorming naar een andere rechtsvorm of over haar ontbinding.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITEL 6 - Het Bestuursorgaan

 

Artikel 26 – Samenstelling

26.1. Aantal
§1.De vereniging wordt bestuurd door een college van ten minste drie bestuurders.

 

Zolang de Algemene Vergadering uit minder dan drie gewone leden bestaat, mag het Bestuur uit twee bestuurders bestaan.

§2. Als hun aantal onder het minimum is gedaald, roepen de zittende bestuurders binnen de drie maanden een Algemene Vergadering samen om nieuwe bestuurders te benoemen.

 

 

 

Artikel 27 - Mandaten

27.1 Benoeming

De leden van de Algemene Vergadering wijzen de bestuurders aan die lid zijn van de Algemene Vergadering.


Zij worden benoemd op basis van de kwalificaties zoals uitgewerkt in het Charter van de vereniging.

 

27.2. Termijn

De leden van het Bestuur worden benoemd voor een onbepaalde termijn.

Volgens de procedures bepaald in het Charter van de vereniging wordt de functionering van elke bestuurder periodiek geëvalueerd. Door aanvaarding van het mandaat verplicht de betrokken bestuurder zichzelf gevolg te geven aan de besluiten die de Algemene Vergadering aan die evaluatie verbindt.

 

27.3. Beëindiging

§1. Het mandaat eindigt:

- Door het ontslag van de bestuurder, schriftelijk medegedeeld aan het Bestuur, waarbij hij in functie moet blijven totdat de Algemene vergadering redelijkerwijs in zijn vervanging kan voorzien.
- Door intrekking van het mandaat van de bestuurder, beslist door een twee derden meerderheid van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden tijdens een Algemene Vergadering.

- Door het overlijden van de bestuurder.

- Na het optreden van een geval van overmacht waardoor de bestuurder zijn mandaat niet kan uitoefenen.

§2. Als het aantal bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald, roepen de overblijvende bestuurders binnen de drie maanden een Algemene Vergadering bijeen die ofwel voorziet in de vervanging van de ontslagnemende bestuurders ofwel in de benoeming van een aanvullend aantal nieuwe bestuurders, opdat het Bestuur haar beleid zou kunnen verderzetten.

 

 

Artikel 28 – Bestuurscollege

28.1. College
De bestuurders handelen als college.

28.2. Functies
§1. Taakverdeling
Het Bestuur kan onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een penningmeester benoemen en elke andere functie die noodzakelijk wordt geacht voor haar goed functioneren.

§2. In geval van belemmering van de voorzitter, neemt de ondervoorzitter diens functies waar.
Zolang het Bestuur slechts uit twee leden bestaat, is de verplichting om de functies te verdelen nietig.


§3. Cumulatie

Met uitzondering van die van de voorzitter kan elke functie met een andere worden gecombineerd.

28.3. Aansprakelijkheid
§1. De toewijzing van specifieke functies doet geen afbreuk aan de verplichtingen en de verantwoordelijkheid om als Bestuurscollege te functioneren, in het bijzonder voor wat betreft onderling overleg en toezicht.

 

Dergelijke functieverdelingen kunnen niet worden ingeroepen tegen derden, zelfs niet na hun publicatie.

 

§3. Niet-naleving van de verdeling brengt de interne verantwoordelijkheid van de betrokken bestuurder of bestuurders in het gedrang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 29 – Bevoegdheden en Bestuur

29.1. Bevoegdheden
§1. Het Bestuur bestuurt de vereniging en stelt alle middelen ter beschikking die nodig zijn voor haar goed functioneren.

§2. Het heeft de meest uitgebreide macht om alle maatregelen te nemen die nodig zijn voor het beheer van de materiële, immateriële en morele belangen van de vereniging en voor het realiseren van haar doel en voorwerp.

§3. Alles wat niet uitdrukkelijk voorbehouden is aan de Algemene Vergadering door deze statuten of door het WVV valt binnen de competentie van het Bestuur.

29.2. Beperkingen

Het Bestuur raadpleegt de Algemene Vergadering en handelt op basis van dat advies voor alle buitengewone handelingen die het dagelijks beheer overstijgen, zoals de werving en het ontslag van personeel, de aan- of verkoop van onroerend goed, buitengewone financiële transacties.

De beperkingen die dergelijk advies aan haar beheer oplegt, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat ze openbaar zijn gemaakt. Niet-naleving ervan brengt de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurders en vertegenwoordigers van de vereniging in het gedrang.


29.3. Vertegenwoordiging
§1. Het Bestuur vertegenwoordigt en verbindt de vereniging, zonder bijzondere toestemming van de Algemene Vergadering, in elke gerechtelijke of buitengerechtelijke handeling, als eiser of verweerder, inclusief de beschikkingsdaden en voor alles wat niet hoort bij de bevoegdheden van de Algemene Vergadering.

§2. Voor alle gewone administratieve handelingen volstaat de enkele handtekening van de voorzitter of zijn plaatsvervanger of van de secretaris of die van een persoon die daartoe gemachtigd is door het Bestuur. De vereniging is door deze handtekeningen wettelijk gebonden en zonder dat deze mensen enige machtiging moeten laten blijken.

§3. Voor het gewone financieel en materieel beheer in overeenstemming met de goedgekeurde begroting en het beleidsplan volstaat de enkele handtekening van de penningmeester of van een persoon, die daartoe gemachtigd is, tot de limiet die het Bestuur daarvoor vastlegt in haar beraadslagingen. Voor bedragen boven die limiet is een beslissing van het bestuur vereist.

§4. Alle overige handelingen waarbij de vereniging betrokken is, behalve die vanwege dagelijkse bestuurders of vanwege speciale gemandateerden, worden gezamenlijk ondertekend door de voorzitter – of bij diens ontstentenis door zijn plaatsvervanger –met een bestuurder, of door twee bestuurders.

Zij hoeven voor derden geen rechtvaardiging voor te leggen voorafgaand aan een beraadslaging van het Bestuur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.4. Dagelijks Bestuur
§1. Het dagelijkse Bestuur omvat zowel handelingen als alle besluiten die niet verder gaan dan de behoeften van het dagelijks leven van de vereniging, evenals handelingen en besluiten die vanwege hun minder belang of urgentie geen rechtvaardiging vormen voor de tussenkomst van het Bestuur.

§2. Het Bestuur kan bevoegdheden voor het dagelijkse beheer evenals speciale bevoegdheden delegeren aan een of meer dagelijkse bestuurders – al dan niet lid van de vereniging - en bepalen of die individueel, gezamenlijk of in college optreden.

Het Bestuur legt daarvoor specifieke bevoegdheden vast en volgt wat het Charter bepaalt in dat geval. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

§3. De gevolmachtigden verbinden de vzw binnen de perken van de hun verleende volmacht waarvan de grenzen tegenwerpelijk zijn aan derden overeenkomstig wat geldt inzake lastgeving.


§4. De handelingen voor het dagelijkse Bestuur worden ondertekend door de persoon of personen die daarvoor aangewezen zijn door het Bestuur.

§5. Het Bestuur is verantwoordelijk voor het toezicht op het dagelijkse Bestuur.

§6. Een dagelijks bestuurder kan het mandaat beëindigen, als deze zelf vrijwillig schriftelijk zijn ontslag indient bij het Bestuur.

§7. Het Bestuur kan besluiten het mandaat te beëindigen. Die beslissing wordt door het Bestuur binnen de zeven kalenderdagen door een aangetekend schrijven aan de betrokkene betekend.

 

 

29.5. Bekendmakingsvereiste

De benoeming van Bestuurders en van de personen gemachtigd om de vzw te vertegenwoordigen als ook hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank en door publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Uit die stukken moet blijken of deze personen de vzw afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden.

 

 

 

Artikel 30 – Vergaderingen

30.1. Bijeenroeping
§1.Het Bestuur vergadert op verzoek van de voorzitter of bij diens ontstentenis van de ondervoorzitter minstens tweemaal per jaar en zo vaak de belangen van de vereniging dat vereisen. Op schriftelijk verzoek van minstens de helft van de bestuurders moet de voorzitter of zijn vervanger eveneens het Bestuur samenroepen.

 

§2. De oproeping, met vermelding van de dag, het uur, het adres, de dagorde van de vergadering en de documentatie noodzakelijk voor de besluitvorming, worden ten minste acht dagen vóór de datum van de vergadering verzonden. Elk communicatiemiddel dat de bestuurders redelijkerwijze toelaat de documenten in materiële vorm te reproduceren, komt voor de verzending in aanmerking.

 

§3. Ter versterking van haar werking kan het bestuur adviserende werkgroepen aanduiden, die op haar uitnodiging aan de beraadslagingen deelnemen. Deze personen hebben echter nooit stemrecht en kunnen daartoe niet gevolmachtigd worden. Het Bestuur kan ook adviseurs of deskundigen die geen deel uitmaken van zo’n werkgroep uitnodigen in haar vergaderingen.

 

30.2. Volmacht
Een bestuurder kan zich nooit zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder.

 

30.3. Quorum en beslissingen
§1. Het Bestuur kan alleen geldig beraadslagen en beslissen in aanwezigheid van ten minste twee derden van de bestuurders.

§2. Het kan alleen besluiten over de punten die op de dagorde staan.

Besluiten worden genomen met een eenvoudige meerderheid, zonder rekening te houden met onthoudingen en ongeldige stemmen. Elke bestuurder heeft één stem.

 

§3. In het geval van staking van stemmen wordt het punt verzet naar de volgende vergadering voor een definitieve beslissing. In het geval van een nieuwe staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter of van zijn vervanger de doorslag.

Zolang het Bestuur slechts twee leden telt, kan geen enkele bestuurder een beslissende stem gebruiken.

30.4. Belangenconflict

§1. Als het Bestuur dient te beslissen of zich uit te spreken over een handeling waarvoor het bevoegd is, maar waarbij een bestuurder een direct of indirect belang heeft dat gericht is tegen dat van de vereniging, dan moet deze bestuurder de andere bestuurders daarvan op de hoogte brengen voordat het Bestuur daarover beraadslaagt en beslist.

 

Zijn verklaring en toelichtingen over de aard van dit tegenstrijdige belang moeten worden vastgelegd in de notulen van de vergadering van het Bestuur waarin het dat besluit moet nemen. Het Bestuur mag dit besluit niet delegeren.


§2. Is de meerderheid van de aanwezige bestuurders betrokken bij een belangenconflict, dan legt het Bestuur de beslissing of de handeling voor aan de Algemene Vergadering. Op grond van de beslissing vanwege de Algemene Vergadering, kan het Bestuur de beslissing of de handeling uitvoeren.


§3. De bepaling inzake belangenconflicten geldt niet wanneer de beslissingen van het Bestuursorgaan gaan om verrichtingen die plaatsvinden onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.


30.5. Notulen

§1. De beraadslagingen en de beslissingen worden vastgelegd door de secretaris in de notulen van de vergadering. Ze worden in volgorde van de vergaderingen genummerd en ondertekend door zowel de secretaris als de voorzitter. Deze notulen worden bewaard op de zetel van de vereniging.

§2. Betrokken personen kunnen de notulen raadplegen in overeenstemming met de bepalingen van het WVV en van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens.

§3.De uittreksels of kopieën van deze notulen, die voor de rechtbank of voor andere doeleinden moeten worden neergelegd, moeten worden ondertekend door de voorzitter - of bij diens ontstentenis door diens plaatsvervanger - of door twee bestuurders.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 31 – Vergaderingen op afstand

31.1. Deelname op afstand
§1. Bij urgenties en in buitengewone omstandigheden is deelname aan vergaderingen van het Bestuur niet persoonlijk vereist.

Indien de oproeping dit vermeldt, kunnen bestuurders op afstand deelnemen aan de bestuursvergadering.

Deze kunnen worden georganiseerd zoals bepaald in de oproeping per post of per e-mail, mits alle leden van het bestuursorgaan vooraf een oproeping ontvangen met een motivering, een agenda en voldoende documentatie om over de agendapunten te beslissen agenda.

§2, Dergelijke buitengewone vergadering kan slechts worden gehouden indien de aard van deze vergadering op afstand naar behoren wordt gemotiveerd, met vermelding van de redenen voor de keuze van het communicatiemiddel.

 

§3. Er moet in dat geval gebruik gemaakt worden van een elektronisch communicatiemiddel dat iedere deelnemer toelaat rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken deel te nemen aan de besprekingen. Tevens moet het hen in staat stellen hun stemrecht uit te oefenen.

§4. Een bestuurder die op deze manier op afstand deelneemt aan de bestuursvergadering wordt gelijkgesteld met een bestuurder die fysiek deelneemt aan die vergadering.

 

31.2. Schriftelijke besluitvorming

Het Bestuur kan schriftelijk besluiten, op voorwaarde dat het besluit eenparig is en vanwege alle bestuurders schriftelijk wordt bekrachtigd.

Het Bestuur bekrachtigt dit besluit uitdrukkelijk op haar eerstvolgende vergadering

 

 

 

Artikel 32 – Aansprakelijkheid

§1. De bestuurders, dagelijkse bestuurders en vertegenwoordigers zijn aansprakelijk tegenover de vereniging voor de fouten die zijn begaan bij de uitvoering van hun opdracht. Hetzelfde geldt tegenover derden voor zover de fout van buitencontractuele aard is.

 

§2. Deze mandatarissen zijn echter alleen aansprakelijk voor beslissingen, handelingen of gedragingen die duidelijk de marge overschrijden waarin normaal voorzichtige en ijverige bestuurders in dezelfde omstandigheden redelijkerwijs een andere mening kunnen hebben.

§3. Wanneer het Bestuur een college vormt, zijn de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk voor de beslissingen en fouten van dit college, behalve voor de besluitvorming waaraan zij niet hebben deelgenomen of zich tegen het vermeende wangedrag hebben verzet bij het collegiaal Bestuur. Dit verzet en de beraadslagingen die hieruit voortvloeien, moeten in de notulen worden opgenomen.

 

 

 

TITEL 7 - Boekjaar, begroting, jaarrekeningen

 

Artikel 33 – Boekhouding

33.1. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt elk jaar op 31 december.

33.2. Boekhouding
De boekhouding volgt de bepalingen van het WVV en haar uitvoeringsbesluiten.

 

 

Artikel 34 – Nazicht, rapportering

34.1. Nazicht
§1. Het beheer van de rekeningen en van de boekhouding wordt geverifieerd.

§2. Deze verificatie verloopt naar inzicht van wie die uitvoert en gaat over de boekhoudvoering, de bewijsstukken en de opgestelde jaarrekening van de vereniging. De uitvoerders brengen daarover verslag uit aan de Algemene Vergadering.

§3 - Een bijzonder nazicht van de rekeningen wordt uitgevoerd bij ontslag of vervanging van de penningmeester.

 

 

 

 

 

 

 

 

34.2. Interne rapportering

§1. Jaarrekening
Binnen de vier maanden na de afsluiting van het boekjaar legt het Bestuur de jaarrekening van het afgelopen boekjaar voor aan de Algemene Vergadering, in overeenstemming met de relevante wettelijke bepalingen en in het bijzonder het WVV.

De Algemene Vergadering keurt eerst de jaarrekening en het verslag van de audit goed.

§2. Kwijting aan de bestuurders
Nadat het Bestuur verantwoording aflegde voor haar beleid tijdens het voorgaande jaar, spreekt de Algemene Vergadering zich uit over de kwijting aan de bestuurders. Dit gebeurt bij afzonderlijke stemming.

Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vereniging niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en wat de extra-statutaire of met het WVV strijdige verrichtingen betreft, wanneer deze specifiek zijn aangegeven in de oproeping.

Vervolgens stemt de Algemene Vergadering over de kwijting aan de bestuurders.

 

§3. Beleidsplan en begroting

Het Bestuur legt binnen de drie maanden vóór de afsluiting van het lopende boekjaar een strategisch plan met bijhorend budget voor het volgende boekjaar voor aan de Algemene Vergadering.

 

§4. Deze stemmingen vereisen telkens een eenvoudige meerderheid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.3. Externe rapportering

§1. Na aanvaarding door de Algemene Vergadering legt het Bestuur de jaarrekening neer in het administratieve dossier dat de griffie van de Ondernemingsrechtbank van haar bijhoudt.

Kopieën worden toegevoegd aan de jaarlijkse belastingaangifte van de Rechtspersonen.


§2. Voor zover van toepassing wordt de jaarrekening ook neergelegd bij de Nationale Bank overeenkomstig het WVV en de betreffende uitvoeringsbesluiten.

 

 

 

Artikel 35 – Algemene bepalingen
35.1. Reservefonds

§1. De vereniging legt een reservefonds aan, samengesteld uit de jaarlijkse rekeningoverschotten van de vereniging en de andere middelen die voorzien zijn in titel 4 van deze statuten.

 

§2. Het reservefonds wordt gebruikt om te voorzien in eventuele financiële tekorten die voortvloeien uit de werking van de vereniging.

§2. De Algemene Vergadering beslist over de toewijzing van bedragen die niet noodzakelijk zijn voor de dagelijkse werking en de toewijzing van de reserves, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.2. Vergoedingen
§1. Alle functies van Bestuursleden, van dagelijkse bestuurders en van het auditcomité worden gratis en vrijwillig geleverd.

 

§2. Uitgaven die voortvloeien uit de uitvoering van een opdracht worden vergoed op basis van bewijsstukken.

 

 

TITEL 8 - Ontbinding en vereffening

 

 

Artikel 36 - Ontbinding en vereffening

Een Buitengewone Algemene Vergadering kan te allen tijde beslissen de vereniging te ontbinden onder de volgende voorwaarden:

36.1. Voorstel tot ontbinding

Het voorstel tot ontbinding van de vereniging moet vooraf goed gemotiveerd op de dagorde van een Buitengewone Algemene Vergadering worden gezet door het Bestuur of door één vijfde van de leden. Dit voorstel wordt gevoegd bij de uitnodiging voor de vergadering aan de leden.

 

36.2. Beslissing

Behalve in geval van ontbinding van rechtswege, kan de ontbinding van de vereniging alleen worden besloten door een Buitengewone Algemene Vergadering gehouden in overeenstemming met de bepalingen van de titels 5.1 en 5.3.

 

 

36.3. Vereffening

§1. De Buitengewone Algemene Vergadering bepaalt de handelingen die nodig zijn voor de vereffening en de sluiting van de vereniging.

 

§2. De bestuurders nemen allen ontslag en de Algemene Vergadering wijst een of twee vereffenaars aan en bepaalt hun bevoegdheden, met inachtneming van de formaliteiten voor ontbinding en liquidatie opgenomen in het WVV en in de huidige statuten.

§3. De vereffenaars vertegenwoordigen de vereniging automatisch en in volle rechte ten aanzien van derden, ook voor de rechtbank.

§4. Nadat de vereffenaars hun werkzaamheden hebben beëindigd, roepen zij een Buitengewone Algemene Vergadering samen en brengen verslag uit.

Deze stemt over dit verslag en over de kwijting aan de vereffenaars.
Zij besluit daarna over de sluiting van de vereniging.

 

 

36.4. Vereffening - Praktische regelingen

§1. Als de Buitengewone Algemene Vergadering tot de ontbinding heeft besloten, vermelden alle uitgaande documenten en communicaties vanaf die datum achter de naam van de vereniging, "vzw in vereffening".

 

§2. De vereffenaars gaan pas over tot de verdeling van het overschot van de activa nadat alle verplichtingen werden afgesloten. De toewijzing van de activa kan niet ten koste gaan van de rechten van derden.

 

 

 

 

 

 

§3. De Buitengewone Algemene Vergadering beslist op basis van het rapport van de vereffenaars om het overblijvende actief toe te wijzen aan een of meer verenigingen met een belangeloze doelstelling, waarvan het doel zo nauw mogelijk aansluit bij dat van de huidige vereniging, of die zich verbinden ze te zullen voeren in België of in het buitenland.

 

 

§4. Het saldo van de vereffening kan geenszins op directe of indirecte wijze worden toegewezen aan de leden of voormalige bestuurders van deze vereniging.

 

 

36.5. Bekendmakingsvereisten

Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het actief worden neergelegd in het verenigingsdossier dat wordt bijgehouden op de Ondernemingsrechtbank, en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het WVV en haar uitvoeringsbesluiten.

 

 

TITEL 9 - Slotbepaling

 

Artikel 37 – Slotbepaling
Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze statuten of in het Charter van de vereniging werd voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het WVV en zijn uitvoeringsbesluiten.

 

 

 

 

Keur hier goed /niet goed

Stuur eventuele opmerking!

No comments

Related Articles

Free Joomla templates by Ltheme