Geloofsbelijdenis

Geloofsbelijdenis

(gebasseerd op de apostolische geloofsbelijdenis1  & geloofsbelijdenis van de VVP

 

 

1. Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde.

- Genesis 1:1: "In den beginne schiep God de hemel en de aarde."

 2. En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria.

 - Mattheüs 1:18: "De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Zijn moeder Maria ondertrouwd was met Jozef, bleek zij, voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest."

 3. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden.

- 1 Korintiërs 15:3-4: "Want vóór alle dingen heb ik u overgegeven hetgeen ik zelf ontvangen heb: Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften, en Hij is begraven en ten derden dage opgewekt, naar de Schriften."

 4. Opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.

- Handelingen 1:9: "En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen."

 5. Ik geloof in de persoon de Heilige Geest.

- Johannes 14:16-17: "En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn."

 6. Ik geloof een heilige en apostolische2 kerk.

- Efeziërs 4:4-6: "één lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping; één Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, Die boven allen en door allen en in u allen is."

 7. Ik belijd één doop tot vergeving van zonden.

- Handelingen 2:38: "En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden, en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen."

 8. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van het komende rijk.

- Openbaring 21:1-4: "En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan."

Bijkomende geloofspunten:

 

Wij geloven dat de Bijbel in zijn geheel door God is geïnspireerd en dient als middel om te onderwijzen. (2 Tim.3:16-17)

 Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid,17 opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.

Wij geloven dat God de Vader, God de Zoon (Jezus Christus) en God de Heilige Geest één zijn.

Wij geloven dat de mens geschapen is naar Gods beeld en gelijkenis (Gen.1:26) en dat de mens sinds de zondeval zondig is. (Rom.5:12)

 Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben.

Wij geloven dat Jezus Christus als mens naar de aarde kwam, dat Hij voor ons geleden heeft, dat Hij voor ons gestorven is, uit de dood is opgestaan, en dat door het bloed van Jezus vergeving van zonde is voor eenieder die in Hem gelooft. (Joh.3:16, Rom.5:8)

 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Wij geloven dat wie in Jezus Christus gelooft, en Hem volgt, het eeuwige leven verkrijgt. (Johannes 10:27-28)

 "Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken."

 Wij geloven dat de mens niet door werken, maar enkel door Gods genade en door geloof behouden wordt. (Ef.2:8-9)

8 Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; 9 niet uit werken, opdat niemand zou roemen.

Wij geloven in de doop door onderdompeling, in gehoorzaamheid aan Gods woord. (Hand.2:38)

En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.

Wij geloven in de doop met de Heilige Geest, die de gelovige toerust om dagelijks met God te wandelen, met als meest voorkomend uiterlijk teken het spreken in tongen. (Joh.16:13, 1Cor.12:8-11, Gal.5:22)

 Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.

Wij geloven in de terugkomst van Jezus Christus, de opstanding der doden en het eeuwig koninkrijk. (Joh.14:3, Hand.1:11)

En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.


1 Apostolisch betekend voortkomend vanuit, voertvloeiend en in lijn met de apostelen en hun leer.

2 VVP is het Verbond van Vlaamse Pinkstergemeentes.