Onze Vader - Geef ons heden ons dagelijks brood

Naar aanleiding van de preek van afgelopen zondag, volgt hier een volgende stukje over het 'Onze Vader'. Het enige gebed dat Jezus ons heeft gegeven. Het gebed bevat zes basisgedachten die Jezus kennelijk als essentieel beschouwde.

Onze Vader, Die in de hemelen zijt, Uw Naam worde geheiligd. 

Uw Koninkrijk kome. 

Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde 

Geef ons heden ons dagelijks brood.  

En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. 

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

In het gebed waar Jezus ons leert te bidden, vraagt Hij ons om ons dagelijks brood. Deze simpele zin gaat dieper dan slechts om fysieke voeding; het spreekt tot onze afhankelijkheid van God voor al onze behoeften. In Mattheüs 6:11 staat: "Geef ons heden ons dagelijks brood." Laten we deze woorden niet oppervlakkig nemen, maar ze in onze harten laten doordringen.

De vertaling 'noodzakelijke brood', uitgedrukt als 'EPE OUSIOS', benadrukt dat we niet meer of minder nodig hebben dan wat God in Zijn wijsheid voor ons voorziet. Dit roept op tot een diepe afhankelijkheid van Hem en een erkenning van Zijn voorzienigheid in ons dagelijks leven.

Onze 'mindset' moet gericht zijn op het collectieve, niet enkel op onszelf. In Filippenzen 2:4 staat geschreven: "Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is." In navolging van de eerste christenen, die alles deelden, roept dit ons op om ons leven niet slechts te zien als individuele pelgrims, maar als een gemeenschap die liefdevol deelt in zowel vreugde als nood om samen Zijn opdraht uit te voeren.

De opdracht voor gelovigen is om dagelijks te reflecteren op deze woorden en onze harten te openen voor de behoeften van anderen. Bid niet alleen voor je eigen dagelijks brood, maar ook voor het welzijn van anderen. Zoals in 1 Johannes 3:17 staat: "Wie dan de goederen van de wereld heeft, en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn hart voor hem toesluit, hoe kan de liefde van God in hem blijven?"

Laten we ons afvragen: Wie blijft er trouw aan deze roeping? Hoe ver zijn we afgedwaald van het voorbeeld van de eerste christenen? Moge deze opdracht een leidraad zijn voor een leven van genade, gemeenschap en liefde, waarin we dagelijks afhankelijk zijn van God en actief delen in de noden van anderen.

dagelijks brood

Onze Vader - Uw wil geschiede op aarde als in de Hemel

Onze Vader, Die in de hemelen zijt, Uw Naam worde geheiligd. 

Uw Koninkrijk kome. 

Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. 

Geef ons heden ons dagelijks brood. 

En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. 

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

Het krachtige gebed, ‘het Onze Vader' omvat de nederige wens dat Gods wil zowel in de hemel als op aarde moge geschieden. Dit is meer dan slechts een verlangen; het is een erkenning van Gods soevereiniteit en het streven naar gehoorzaamheid aan Zijn wil. De sleutel tot het realiseren van "Uw Koninkrijk kome" ligt in het begrijpen van de volheid van Zijn wil en het actief nastreven ervan. De Bijbel leert ons dat het begrijpen van Gods wil essentieel is voor het zien van Zijn koninkrijk op aarde. In Matteüs 6:10 leert Jezus ons bidden: "Uw koninkrijk kome, uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel." Hierin ligt de erkenning dat Gods koninkrijk in de hemel volmaakt is, en we streven ernaar dat Zijn wil ook hier op aarde volledig wordt geopenbaard.

In Ons: Onder Persoonlijke Verantwoordelijkheid

Het eerste aspect van "uw wil geschiede" betreft ons persoonlijke leven. In Romeinen 12:2 (NBV) lezen we: "Stem uw leven af op Gods wil, dan zult u weten wat goed is, volmaakt is en Hem welgevallig." Het is een oproep tot persoonlijke transformatie en gehoorzaamheid aan Gods wil in ons dagelijks handelen. Dit is de sleutel tot het zien van Gods koninkrijk in ons eigen leven.

Onder Ons: Onderlinge Liefde God/Mens

De tweede dimensie van "uw wil geschiede" is gericht op de relaties tussen mensen. In 1 Johannes 4:11 (NBV) staat: "Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben." Hierin ligt de nadruk op onderlinge liefde, een weerspiegeling van Gods wil in onze relaties. Dit is een krachtig middel om Zijn koninkrijk in onze gemeenschappen te manifesteren.

Rondom Ons: Wereldvisie en De Grote Opdracht

Het gebed gaat verder dan persoonlijke en interpersoonlijke dimensies. Het omvat een wereldwijde visie en de grote opdracht om het evangelie te verspreiden. In Matteüs 28:19-20 (NBV) zegt Jezus: "Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen ... en leert hun alles onderhouden wat Ik jullie bevolen heb." Dit is de roeping om actief bij te dragen aan het vestigen van Gods koninkrijk rondom ons door Zijn wil te verkondigen.

Samengevat: Full Access tot Gods Wil

Het bidden van "uw wil geschiede" is niet slechts een passieve wens, maar een proactieve stap om Gods wil volledig te omarmen. Het vraagt om persoonlijke verantwoordelijkheid, onderlinge liefde en een wereldwijde visie. In dit streven naar Gods wil, zullen we getuige zijn van Zijn koninkrijk dat op aarde tot uiting komt. "Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alsook op aarde," wordt zo een leidraad voor ons dagelijks leven, waarin we actief bijdragen aan de vervulling van Gods koninkrijk op aarde. Willen we dit in de praktijk brengen dan kan je nadenken hoe je vandaag al een stukje van Gods Konikrijk kan laten komen. Voor wie kan je bidden, waar kan je God laten zien enz.

onze vader uw wil geschiede3

Het onze vader - Uw koninkrijk kome

Naar aanleiding van de preek van afgelopen zondag, volgt hier een tweede stukje over het 'Onze Vader'. Het enige gebed dat Jezus ons heeft gegeven. Het gebed bevat zes basisgedachten die Jezus kennelijk als essentieel beschouwde.

Onze Vader, Die in de hemelen zijt, Uw Naam worde geheiligd. 

Uw Koninkrijk kome.  

Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. 

Geef ons heden ons dagelijks brood. 

En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. 

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

Laten we samen verder duiken in het begrip van "Uw Koninkrijk kome," en ontdekken hoe dit niet alleen een smeekbede is voor een Hemels koninkrijk, maar ook een innerlijke transformatie betekent waarin God in ons woont.

  1. Hij Woont in Ons: Van Zondaar naar Gods Tempel/Vertegenwoordiger 

Het is geen toeval dat de Schrift ons vertelt dat het koninkrijk van God niet op uiterlijk waarneembare wijze komt. In plaats daarvan openbaart Jezus een diepgaande waarheid: "Het koninkrijk van God is binnen in u" (Lucas 17:21). 

Lucas 17:20-21 (NBV): "20 Op de vraag van de farizeeën wanneer het koninkrijk van God zou komen, antwoordde hij: 'Het koninkrijk van God komt niet op uiterlijk waarneembare wijze. 21 Men zal niet zeggen: Kijk, hier is het! of daar! Want het koninkrijk van God is binnen in u.” 

Dit is een uitnodiging tot een voortdurend proces van transformatie, waarin we van zondaars evolueren naar de levende tempels van God. 

Het besef dat Hij in ons woont, transformeert ons van binnenuit. We zijn niet langer alleen zondaren, maar ook vertegenwoordigers van Zijn Koninkrijk op aarde. Sterker Hij noemt ons zelfs rechtvaardigen. Dit is een diepgaande verandering die plaatsvindt wanneer we ons hart openen voor Zijn heerschappij.

Als het koninkrijk ‘in’ ons is dan betekend dit ook dat zijn heerschappij en overwinning ook ‘in’ ons is. In onze moeilijkheden, problemen en situaties.

  1. Voortschrijdend Proces: Leven in Overeenstemming met Zijn Koninkrijk 

Gods koninkrijk in ons betekend ook dat onze leven in overeenstemming moet zijn met Dit koninkrijk. Dit is een groeiproces en vereist onze voortdurende medewerking. Het is een reis van groei, toewijding en gehoorzaamheid aan Zijn woord. Ons dagelijks leven wordt een voortdurende reflectie van Zijn koninkrijk, waar liefde, genade en gerechtigheid regeren. Het is niet een eenmalige ervaring, maar een voortdurende keuze om Zijn wil boven de onze te verheffen.

  1. Zijn Koninkrijk Rondom Ons (Wereld): Getuigen van Zijn Naam 

We zijn ook geroepen om Zijn koninkrijk uit te dragen naar de wereld om ons heen. Als vertegenwoordigers van Zijn Koninkrijk getuigen we van Zijn naam door liefde en genade te verspreiden. Onze daden en woorden dienen als een getuigenis van de heerschappij van God in ons leven.

Laten we blijven streven naar de realisatie van "Uw Koninkrijk kome" in elk aspect van ons leven, en laten we getuigen van de grootsheid van de God die in ons woont, onder ons is en Zijn koninkrijk om ons heen verspreidt.

387506955 334648849430805 3603516792924074694 n

Het onze Vader - Onze vader die in de hemelen zijt, geheiligd is Uw naam.

Naar aanleiding van de preek van afgelopen zondag (mijn excuses dat het zo lang duurde), volgt hier een eerste stukje over het 'Onze Vader'. Het enige gebed dat Jezus ons heeft gegeven. Het gebed bevat zes basisgedachten die Jezus kennelijk als essentieel beschouwde.

Onze Vader, Die in de hemelen zijt, Uw Naam worde geheiligd.  

Uw Koninkrijk kome. 

Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. 

Geef ons heden ons dagelijks brood. 

En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. 

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

Als we stilstaan bij de eerste zin van het 'Onze Vader', moeten we goed beseffen dat dit gebed niet alleen het uitspreken van een verlangen naar de geheiligde naam van God is, maar vooral een leidraad voor ons dagelijks leven als gelovigen. Hier is een opdracht die ik aan jullie zou willen meegeven:

Opdracht: "Leef het 'Onze Vader'"

1. Reflectie op de relatie met God:

   - Neem de tijd om na te denken over de betekenis van God als 'Onze Vader'. Sta eens stil bij hoe deze relatie je persoonlijke leven beïnvloedt en hoe je deze intieme band kunt verdiepen. Aangezien er staat "Onze Vader" betekent dat ook dat het een gezamenlijk gebeuren is, bidden we samen met en ook voor elkaar. Bid daarom voor hen die het moeilijk hebben (koppel er een daad aan) of bid voor hen die taken hebben in de gemeente.

2. Heilig de naam van God:

   - God heiliger maken dan Hij is, kunnen we niet, maar Zijn naam heiligen, verhogen en apart zetten boven al het andere wel. Hoe kunnen we dat dan doen? Gods naam heiligen kunnen we door eer te brengen aan Zijn naam en te leven naar Zijn wil. Het eerste gebod spreekt van God liefhebben boven alles. Dat betekent dus dat Hij op nummer één staat. Vraag daarom aan God op welk terrein in je persoonlijke leven Hij niet de nummer één is. Bid hierover en vraag God om wijsheid. Je kan ook iets doen waarmee je Gods goedheid kan laten zien. Bv, je buurman helpen, bidden voor iemand, enz.

3. Heiligen betekend ook apart zetten:

   - Hoe kunnen we God apart zetten? Dat betekent zoveel als 'Hij die duidelijk anders is dan de rest, Hij staat apart'. Hij is verheven, almachtig, alwetend en de ultieme vader die geeft om Zijn schepselen. De wereld beeldt God af als onbestaande, en in het beste geval, onverschillig en afwezig. Zijn naam heiligen is dus het tegenovergestelde laten zien. Durf te spreken over wie Hij is en wat Hij in jou heeft veranderd. Dat toont hoe ANDERS Hij is dan al wat de wereld te bieden heeft. Laat zien dat Hij problemen kan oplossen en toekomst biedt.

4. Heiliging van Zijn Naam en van onszelf:

  •    - Leviticus 22:32 (NBV): "Jullie mogen mijn heilige naam niet ontwijden. Ik zal in jullie midden geheiligd worden, in heel het volk van Israël. Ik, de HEER, ben de HEER, en ik heilig jullie."
  • Leviticus leert ons dat als wij God heiligen Hij ook ons heiligt. Overdenk daarom je woorden en daden en onderzoek of ze bijdragen aan de heiliging van Gods naam. Evalueer je afgelopen week en vraag je af waar je Zijn naam hebt geheiligd of waar je kansen hebt laten liggen. Wees je bewust van de invloed die je hebt op anderen en streef naar een leven dat getuigt van Gods liefde en genade.

Moge deze opdrachten je helpen om niet alleen de woorden van Jezus te horen, maar ze ook daadwerkelijk te leven. Laten we samen streven naar een diepere relatie met God, naar de heiliging van Zijn naam en naar het zichtbaar maken van Zijn koninkrijk in ons dagelijks bestaan.

copy of dagelijks brood 1

Wie is God - Drieeenheid - De Heilige Geest

In de christelijke theologie wordt de Drie-eenheid beschouwd als de goddelijke aard van God in drie personen: de Vader, de Zoon (Jezus Christus) en de Heilige Geest. Elke persoon in de Drie-eenheid heeft een unieke rol, en de rol van de Heilige Geest is specifiek gerelateerd aan Zijn werk in de wereld en in het leven van gelovigen. Hier zijn enkele aspecten van de rol van de Heilige Geest in de Drie-eenheid:

trooster.pngTrooster en bemiddelaar voor ons:
- Johannes 14:16-17 (NBV): "Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid."

In deze vertaling wordt de Heilige Geest aangeduid als "de pleitbezorger," maar in sommige andere vertalingen wordt het woord "Trooster" gebruikt. De rol van de Heilige Geest als een Trooster blijft hetzelfde.

Gids en Leider:
- Johannes 16:13 (NBV): "Wanneer hij komt, de Geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen naar de volle waarheid."

Bekrachtiger en Vernieuwer:
- Handelingen 1:8 (NBV): "Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde."

 

unity.pngOvertuiger van  zonde:
- Johannes 16:8 (NBV): "Wanneer hij komt, zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is."

Eenheid binnen de Drie-eenheid:
- 1 Johannes 5:7 (NBV): "Drie zijn er die getuigen: de Geest, het water en het bloed, en deze drie stemmen overeen."

Bewerker van éénheid:

Efeziërs 4:3 (NBV): "Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft."

 

Page 1 of 3