UITDAGING 5: Stap zetten.

gold number 5 2227 15 Stap uit in geloof en gehoorzaamheid: Wees bereid om stappen van geloof en gehoorzaamheid te zetten wanneer de Heilige Geest je leidt. Wees niet bang om uit je comfortzone te treden en te gehoorzamen aan wat God je vraagt te doen. Vertrouw erop dat Hij je zal uitrusten en leiden terwijl je gehoorzaamt. Wat heb dan vooral nodig bij dit alles?
De heilige Geest in je!

We hebben in de afgelopen week al 4 uitdagingen doorgenomen. Misschien ben je ze allemaal ten gronde aangegaan of heb je ze gelezen en over nagedacht. Maar we hopen vooral dat je ze in gebed hebt gebracht en deze afgelopen week stappen in geloof hebt gezet. Dat is nu precies de uitdaging van vandaag. Stappen zetten in geloof!

Na je bekering en doop is vervuld worden met de Heilige Geest de belangrijkste stap die nog te nemen valt. We noemen dit ook wel eens ‘de doop in de Geest’. Waarom is het nodig vervuld te zijn met de Geest.

 Er wordt vaak naar bepaalde bijbelteksten verwezen om het belang van de doop in de Heilige Geest te ondersteunen.
1. Handelingen 1:8 "Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde."
De doop in de Heilige Geest wordt gezien als de kracht en de zalving die gelovigen nodig hebben om getuigen van Christus te zijn. We hebben De Heilige Geest dus effectief nodig!
2. Handelingen 2:1-4 - Dit gedeelte beschrijft het Pinksterfeest, waarop de discipelen werden vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in tongen. Dit wordt gezien als een voorbeeld van de doop in de Heilige Geest en een bevestiging van de vervulling van Jezus' belofte.
3. Handelingen 8:14-17 - In dit verhaal leggen de apostelen Petrus en Johannes handen op de gelovigen in Samaria, die al waren gedoopt in water, en zij ontvangen de Heilige Geest. Dit toont aan dat de doop in de Heilige Geest een aparte ervaring is na de waterdoop.
4. Handelingen 19:1-6 - Paulus ontmoet en doopt een groep discipelen in Efeze die alleen de doop van Johannes hadden ontvangen. Nadat Paulus hun de handen oplegt, ontvangen ze de Heilige Geest en beginnen ze te spreken in tongen. Dit onderstreept het idee dat er naast de waterdoop een aparte doop in de Heilige Geest kan plaatsvinden.
We zien dus dat de vervulling met de Heilige Geest veelvuldig voorkwam bij de eerste christenen.
Het is dus logisch dat dit ook voor ons is weggelegd. Ben je nu zelf nog niet gedoopt in de Geest of wil je nog groeien in wat de Heilige Geest in je leven kan betekenen. Dan is er vandaag een kans om een stap in geloof te zetten.

Deze avond is er weer een firemeeting. Een moment waarop we Gods leiding zoeken in wat we moeten doen en op zoek gaan naar wat hij ons wil zeggen. Sluit deze avond mee aan om 19uu in de kerk. We kunnen er voor je bidden dat je ook mag gedoopt worden in de Geest of verder mag groeien in vertrouwen op Hem. Maar ook zullen we ons uitstrekken naar wat God mss tegen jouw persoonlijk wil zeggen. Dus aarzel niet, trek je dappere schoenen aan en kom naar de fire meeting!

UITDAGING 4: De gaven van de Geest

gold number 4 2227 134. Wees open voor geestelijke gaven:

Onderzoek en ontdek welke geestelijke gaven God aan jou heeft gegeven. Vraag de Heilige Geest om je te leiden bij het identificeren en ontwikkelen van deze gaven. Wees bereid om je gaven te gebruiken in dienstbaarheid aan anderen en in opbouw van de gemeente.

 

Gaven van de Geest - De definities

Men is het niet altijd eens over de exacte aard van elk van de gaven van de Geest, maar hier volgt een lijst van de geestelijke gaven en hun primaire definities.
• De gave van wijsheid lijkt te bestaan uit het vermogen om beslissingen te nemen en anderen te leiden in overeenstemming met Gods wil. m.a.w. Net zoals Salomo over een (bovenmenselijke) wijsheid te beschikken in concrete situaties.
• De gave van kennis is het vermogen om een diep begrip te hebben van een geestelijk onderwerp of geestelijke situatie of iets dat de Heilige Geest je openbaart maar wat je niet kon weten.
• De gave van geloof is het vermogen om op God te vertrouwen en een mate van geloof bezitten die zich uit in wonderen of tekenen.
• De gave van genezen is het wonderbaarlijke vermogen om Gods genezende kracht aan te wenden om iemand die ziek, gewond of mistroostig is te herstellen.
• De gave van het verrichten van wonderen is het vermogen om tekenen en wonderen uit te voeren die Gods Woord en het Evangelie bekrachtigen.
• De gave van profeteren is het vermogen om een boodschap van God te verkondigen.
• De gave om te onderscheiden wat al dan niet van de Geest afkomstig is, is het vermogen om te kunnen vaststellen of een boodschap, mens of gebeurtenis al dan niet werkelijk van God afkomstig is.
• De gave van klanktaal is het vermogen om in vreemde talen te spreken die je zelf niet eens beheerst, met als doel om met iemand te kunnen communiceren die zo'n vreemde taal spreekt (of in een geestelijke taal)
• De gave van het uitleggen van klanktaal is het vermogen om de klanktaal te vertalen en aan anderen in je eigen taal te kunnen communiceren.

Gaven van de Geest - Welke heb ik?

De Heilige Geest verdeelt de gaven van de Geest zoals Hij wil (1 Korintiërs 12:7-11). God wil nooit dat we onwetend zijn over de manier waarop Hij graag wil dat wij Hem dienen.

Er bestaat geen geestelijke formule en ook geen uitsluitende test om te bepalen welke gaven van de Geest jij bezit. Het is goed om je eerst te concentreren op het dienen van God. Zie jij dat er in jouw gemeente/omgeving een behoefte bestaat? Doe wat in jouw vermogens ligt om in die behoefte te voorzien. Is er een functie in een bediening die maar niet gevuld kan worden? Bid en vraag God of het Zijn wens is dat jij deze functie inneemt. Als we op zoek gaan naar Gods leidende hand en gehoorzaam zijn aan Zijn leiding, dan zal Hij ons uitrusten met alle gaven van de Geest die we hiervoor nodig hebben. De Bijbel drukt het mooi uit met het vers ‘Doe wat uw hand vindt om te doen’ in prediker 9 Er zijn toetsen die je kunt doen om te bepalen welke geestelijke gaven je hebt. Deze kunnen tot op zekere hoogte waardevol zijn om vast te stellen op welke gebieden God jou in het bijzonder heeft begiftigd. Maar je moet altijd meer nadruk leggen op Gods Woord en het onderwerpen van je eigen wil aan Zijn leiding dan op de uitslag van een dergelijke toets.

Hier nog enkeletips:
1. Reflectie en zelfevaluatie: Neem de tijd om na te denken over je persoonlijkheid, interesses en talenten. Overweeg welke activiteiten je vreugde en voldoening brengen, en waar je natuurlijk goed in bent. Denk ook na over momenten waarin je hebt ervaren dat de Heilige Geest door je heen werkte of waarin je Zijn leiding sterk voelde.
2. Gemeenschap en mentorschap: Zoek de steun en begeleiding van andere gelovigen, zoals geestelijke mentoren of geestelijke leiders in je kerkgemeenschap. Zij kunnen je helpen bij het identificeren van je gaven en je begeleiden in de ontwikkeling ervan.
3. Praktische ervaring: Zet jezelf actief in voor dienstbaarheid in je kerk of gemeenschap. Neem deel aan verschillende activiteiten en projecten om te ontdekken waar je hart ligt en waar je gaven het meest effectief kunnen worden ingezet. Door praktische ervaring kun je beter begrijpen welke gaven de Heilige Geest door jou heen wil gebruiken.

 gouden ruler

Uitdaging 3 De stem van de Heilige Geest verstaan.

gold number 3 2227 113. Vertrouw op de leiding van de Heilige Geest:

Ontwikkel een gevoeligheid voor de leiding van de Heilige Geest in je leven. Leer om te luisteren naar Zijn stem door middel van gebed, bijbelstudie en stille tijd. Wees gehoorzaam aan Zijn leiding en vertrouw erop dat Hij je leidt op de weg van gehoorzaamheid aan God.

 Het herkennen van de stem van de Heilige Geest kan soms een uitdaging zijn, maar er zijn enkele richtlijnen die je kunnen helpen:

 1, De eerste stap is bidden om leiding van de Heilige Geest. Uit je verlangen naar zijn leiding. God en de Heilige Geest breken geen deuren open maar wachten op een verlangend hart. : Vraag de Heilige Geest om leiding, inzicht en openbaring. Neem regelmatig de tijd om te bidden en stil te worden, zodat je de stem van de Heilige Geest beter kunt horen en herkennen.

Spreuken 3:5-6: "Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden rechtmaken."

 2. Kennis van Gods Woord: De Heilige Geest spreekt in overeenstemming met de waarheid van de Bijbel. Door de Schrift te bestuderen en vertrouwd te raken met Gods Woord, kun je beter herkennen of de stem die je hoort in overeenstemming is met de principes en de aard van God. De Bijbel zelf is het ‘woord van God’ dus dat is DE methode waardoor God het meeste spreekt. Lees daarom dagelijks in Zijn woord!

2 Timoteüs 3:16-17: "Elke Schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust."

 3. Wees aandachtig voor dingen die je opvallen in de loop van vandaag/morgen. Valt je iets op, bijvoorbeeld een bijzondere bloem, een bijbelvers, iets wat je op TV ziet of wat een collega zegt. Vraag aan de Heilige Geest of hij daar doorheen iets wil zeggen. Vaak spreekt de heilige Geest doorheen situatie’s of dingen die we waarnemen.

Psalm 19:2-4: "De hemel vertelt Gods eer, het uitspansel verkondigt het werk van Zijn handen. De ene dag spreekt overvloedig tot de andere dag, en de ene nacht geeft kennis door aan de andere nacht. Geen spreken is er, geen woorden zijn er, hun stem wordt niet gehoord."

 4. Hoe meer je groeit in jouw relatie met God, hoe beter je Zijn stem kunt herkennen.

Schapen staan erom bekend dat ze de stem van hun herder snel herkennen. Ze zijn gewend om dagelijks in de nabijheid van hun herder te zijn en zijn vertrouwd geraakt met zijn stem en aanwezigheid. Schapen zijn in staat om de specifieke roep van hun herder te onderscheiden van andere geluiden in hun omgeving. In de context van de Bijbel wordt Jezus vaak vergeleken met een herder en gelovigen worden vergeleken met schapen. Jezus zegt in

Johannes 10:27: "Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij."

Het idee achter deze vergelijking is dat wij gelovigen, net als schapen, in staat zijn om de stem van Jezus, onze Herder, te herkennen. Dit vraagt een actieve houding als christen om op zoek te gaan om zijn stem te herkennen.

 5. Onderscheiding dus wat goed en slecht is en bevestiging van anderen: Soms kan het nuttig zijn om godvruchtige mensen in jouw leven te raadplegen, zoals geestelijke mentoren of betrouwbare christelijke vrienden. Zij kunnen je helpen bij het bevestigen of verifiëren van wat je hoort van de Heilige Geest. 

Een bijbeltekst die oproept om alles te toetsen en te onderzoeken, is

1 Tessalonicenzen 5:21:"Onderzoek alles, behoud het goede."

Deze tekst moedigt gelovigen aan om kritisch te zijn en alles te onderzoeken. Het betekent dat we niet zomaar alles moeten aannemen wat we horen of lezen, maar dat we de waarheid en de betrouwbaarheid van de dingen die we tegenkomen moeten toetsen met behulp van de Bijbel(se principes).

 Het is belangrijk op te merken dat het herkennen van de stem van de Heilige Geest een groeiproces is dat geduld, oefening en geestelijke gevoeligheid vereist. Wees bereid om te leren, te luisteren en stap voor stap te groeien in het herkennen van Zijn stem in jouw leven. Vraag de Heilige Geest om vandaag iets met je te delen. 

Matteüs 7:9-11:"Of is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om brood vraagt, een steen zou geven? Of een slang, als het om een vis vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vragen."

 gouden ruler

-----------------------

Uitdaging 2: Vruchten van de Geest

R Laat de vrucht van de Geest groeien: Streef ernaar om de vrucht van de Geest (liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing) in je leven te laten groeien. Bid en vraag de Heilige Geest om deze eigenschappen in jou te ontwikkelen en wees bereid om te groeien in karakter en heiligheid.

Het laten groeien van de vruchten van de Geest in je leven is een proces dat betrokkenheid en toewijding vereist. Vruchten zijn de opbrengst en het toont de waarde van iets. Een plant is waardevol als hij goede vruchten voorbrengt. Het mooie aan de vruchten is dat de Heilige Geest ze in ons bewerkt door tot ons te spreken. De kracht ontvangen we van de wijnstok Jezus om de vruchten te laten groeien. Hier zijn enkele suggesties om De Heilige Geest de kans te geven zijn vruchten te laten groeien in jou:

1. Wees verbonden met Christus: Blijf nauw verbonden met Jezus (de wijnstok) door middel van gebed. Hij is de bron van leven en vruchtbaarheid, en door dicht bij Hem te blijven, zul je groeien in Zijn karakter. Neem je vandaag voor op verloren momentjes te bidden en te vragen hoe je zijn vruchten kan waarmaken.

Johannes 15:5 (NBV): "Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder Mij kun je niets doen."

 

2. Vraag de Heilige Geest om je te helpen de vrucht van de Geest te ontwikkelen. Bid specifiek voor liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing in je leven. Vertrouw op de leiding van de Heilige Geest om je te transformeren en vraag Hem tot je te spreken in situaties waar je vraucht kan dragen.

3. Leef in gemeenschap: Zoek de gemeenschap van andere gelovigen waar je elkaar kunt aanmoedigen, ondersteunen en scherp houden. Gemeenschap biedt gelegenheden om de vrucht van de Geest in relaties te oefenen, zoals liefde, geduld, vriendelijkheid en zachtmoedigheid.

Kolossenzen 3:12-14 (NBV): "Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en Hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt."

 

Onthoud dat het de Heilige Geest is die de vruchten in je leven produceert. Blijf afhankelijk van Hem en zoek Zijn leiding terwijl je groeit in Zijn karakter.

 Ga vandaag bewust op zoek naar situaties waarin u vrucht kunt dragen. Leg ruzies indien mogelijk bij, wees vriendlijk(er), vraag in een moeilijke situatie om Gods geduld en rust of toon liefde aan je naaste.

 

gouden ruler

Uitdaging 1: ZOEK GOD

11. Zoek God met heel je hart:

Streef naar een diepere en intiemere relatie met God en de Heilige Geest. Besteed Vandaag tijd aan gebed en/of bijbelstudie om je bewustzijn van de aanwezigheid van de Heilige Geest te vergroten en Hem beter te leren kennen

Er zijn verschillende bijbelteksten die kunnen helpen bij het ontwikkelen van een intiemere relatie met God.  Kies bij voorkeur eén of meerdere Bijbelteksten uit de lijst hieronder en breng ze in gebed. Je kan ook op google zoekopdrachten intypen als: 'Bijbelteksten die grootheid van God tonen' of deze lijst gebruiken .

1. Jakobus 4:8 (HSV): "Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartigen!"

Deze tekst herinnert ons eraan dat als we stappen zetten om dichter bij God te komen, Hij ook naar ons toe zal komen. Het benadrukt het belang van reiniging van zonden en zuivering van onze harten om een intieme relatie met God te ervaren. Heb je dingen in je leven op te ruimen? Ruim ze dan nu op en belijd ze eventueel aan iemand die je vertrouwd.


2. Matteüs 22:37 (HSV): "Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand."

Deze woorden van Jezus herinneren ons eraan dat God liefhebben met ons hele wezen de basis is voor een intieme relatie met Hem. Het vraagt om onze toewijding, ons verstand en onze emoties volledig op Hem te richten. Vraag waar je God nog meer kan dienen.


3. Psalm 42:2 (HSV): "Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God; wanneer zal ik ingaan om voor Gods aangezicht te verschijnen?"
Deze psalm uitdrukking van verlangen naar Gods aanwezigheid en het verlangen om dichter bij Hem te zijn. Het herinnert ons eraan dat we ons hart moeten openen voor God en ons verlangen naar Hem moeten uiten.


4. Psalm 119:105 (HSV): "Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad."
De Bijbel is een belangrijk middel om God beter te leren kennen en Zijn wil te begrijpen. Het Woord van God verlicht ons pad en leidt ons naar een diepere relatie met Hem. Het is belangrijk om regelmatig de Bijbel te bestuderen en Gods woorden in ons hart te bewaren.


5. Johannes 15:5 (HSV): "Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen."
Deze tekst herinnert ons eraan dat we afhankelijk zijn van Jezus en dat een intieme relatie met Hem ons vruchtbaarheid en vervulling geeft. Het benadrukt het belang van voortdurende verbondenheid met Christus door gebed, gehoorzaamheid en afhankelijkheid van Hem.


Het lezen, overdenken en toepassen van deze bijbelverzen of andere kan je helpen om een intiemere relatie met God te ontwikkelen. Vergeet niet om ook andere relevante passages in de Bijbel te verkennen, omdat Gods Woord rijk is aan waarheid en wijsheid die ons dichter bij Hem brengen.

 

gouden ruler