Wie is God? - De schepping vraagt keuzes van de mens

De mens zou heersen over de aarde

Beeld, tuinieren, rentmeesterschap   Houdt verantwoording in naar God

tuinVolgens de Bijbel schiep God de mens, Adam en Eva, en plaatste hen in de Hof van Eden, een paradijselijke tuin. In Genesis 1:28 staat: "En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, vermenigvuldig, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen." Deze passage wordt vaak geïnterpreteerd als de goddelijke opdracht aan de mens om te heersen over de natuur en de aarde te beheren.

De interpretatie van deze opdracht kan variëren tussen religieuze stromingen en individuele gelovigen. Sommigen beschouwen het als een roeping om zorgvuldig en verantwoordelijk met de natuur om te gaan, met respect voor Gods schepping. Anderen kunnen het opvatten als een licentie om de natuur uit te buiten zonder veel aandacht voor milieubehoud.

Kort samengevat, de opdracht om over de aarde te heersen wordt vaak gezien als een theologisch concept dat is gebaseerd op religieuze teksten en dat de mens verantwoordelijkheid geeft voor het beheer en de heerschappij over de schepping van God. Hoe deze verantwoordelijkheid wordt begrepen en toegepast, kan variëren afhankelijk van religieuze overtuigingen en culturele context.

 

Parralellen tussen het scheppingsverhaal en ‘de grote opdracht’ van evangeliseren.

 Er zijn duidelijke parallellen tussen het idee van "het heersen over de aarde" in het Bijbelse scheppingsverhaal en de "grote opdracht" die Jezus aan zijn discipelen gaf om het evangelie naar het uiteinde der aarde te brengen. Hier zijn enkele van die parallellen:

 1. Rentmeesterschap en verantwoordelijkheid:

calIn het scheppingsverhaal wordt de mensheid opgedragen om over de aarde te heersen en haar te onderwerpen. Dit houdt in dat de mens verantwoordelijk is voor het beheren en zorgen voor de schepping van God. Het impliceert een vorm van rentmeesterschap waarbij de mens de aarde niet alleen mag uitbuiten, maar er ook verantwoordelijk voor is om deze te behouden en te verzorgen.

 In de "grote opdracht" geeft Jezus zijn discipelen de opdracht om het evangelie te verkondigen aan alle naties en mensen over de hele wereld. Dit impliceert een verantwoordelijkheid om het geloof te verspreiden en mensen te onderwijzen in de leer van Jezus Christus en het goede nieuws van zijn overwinning op de dood. Het is vergelijkbaar met het idee van rentmeesterschap, maar gericht op geestelijke zorg voor de mensheid.

 

2. Beheersing en autoriteit:

kingIn het scheppingsverhaal krijgt de mens autoriteit over de dieren en de natuur. Dit symboliseert een vorm van beheersing en heerschappij over de aarde, waarbij de mens als beeld van God wordt gezien.

 De "grote opdracht" geeft de discipelen de autoriteit om in Jezus' naam te handelen en te getuigen. Ze worden gemachtigd om demonen uit te drijven en zieken te genezen. Deze autoriteit weerspiegelt een geestelijke heerschappij over krachten van het kwaad en het brengen van geestelijke genezing aan mensen met behulp van de Heilige Geest.

 

3. Verspreiding van het koninkrijk van God:

evangBeide concepten, "het heersen over de aarde" en de "grote opdracht," hebben als doel de uitbreiding van het koninkrijk van God. In het scheppingsverhaal is het de taak van de mens om de schepping te beheren en God te eren. In de "grote opdracht" is het doel om mensen tot discipelen van Jezus te maken en het goede nieuws van het koninkrijk van God te verkondigen.

 

Samengevat laten zowel het scheppingsverhaal als de "grote opdracht" zien dat de mens een speciale verantwoordelijkheid en roeping heeft om een positieve invloed uit te oefenen op de wereld en Gods wil te vervullen, zij het op verschillende niveaus (fysiek en geestelijk). Beide benadrukken de rol van de mensheid als rentmeesters en getuigen van Gods heerschappij.

 

Leven in relatie met God

In zowel het boek Genesis in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament van de Bijbel wordt het verlangen van God naar een relatie met de mens benadrukt.

 In Genesis wordt dit verlangen naar een relatie geïllustreerd door het scheppingsverhaal, waarin God de mens, Adam en Eva, creëert en hen in de Hof van Eden plaatst om bij Hem te zijn. God wandelde zelfs met Adam en Eva in de tuin, wat symboliseert dat Hij een intieme relatie met hen wilde hebben.

 In het Nieuwe Testament wordt dit verlangen naar een relatie tussen God en de mens voortgezet en verdiept. Jezus Christus wordt gezien als de bemiddelaar tussen God en de mensheid, en zijn leer benadrukt de liefde van God voor de mensheid en het belang van een persoonlijke relatie met Hem. Jezus onderwijst over gebed, vergeving en liefde voor God en anderen, en hij nodigt mensen uit om God als hun Vader te kennen.

 Kortom, zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament van de Bijbel wordt het idee benadrukt dat God een diepgaande relatie met de mens wil hebben, waarin liefde, gehoorzaamheid en gemeenschap centraal staan. Deze relatie wordt in het christendom beschouwd als een kernaspect van het geloof en de spiritualiteit.

 

Groeien in het beeld van God

Het scheppingsverhaal en het Nieuwe Testament dagen ons uit om steeds meer op God te lijken door de manier waarop ze de relatie tussen God en de mensheid beschrijven en de ethische principes en waarden presenteren die we moeten volgen.

 1. Scheppingsverhaal:

In het scheppingsverhaal van Genesis wordt de mens geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God. Dit betekent dat de mens een speciale relatie heeft met God en bepaalde goddelijke eigenschappen en verantwoordelijkheden deelt. Het daagt ons uit om onze goddelijke aard te erkennen en te streven naar eigenschappen zoals liefde, goedheid, rechtvaardigheid en creativiteit, die kenmerkend zijn voor God. Het verhaal herinnert ons eraan dat we de rentmeesters van de aarde zijn en de verantwoordelijkheid hebben om voor de schepping te zorgen, zoals God dat doet.

 2. Het Nieuwe Testament:

Het Nieuwe Testament gaat verder met dit idee van transformatie en groei naar Gods beeld. Jezus Christus Godss zoon wordt in het christendom gezien als de perfecte belichaming van Gods liefde en genade. Zijn leer en voorbeeld dagen ons uit om meer op Hem te lijken door liefde, vergeving, nederigheid en dienstbaarheid na te volgen. Jezus onderwijst ons ook om God lief te hebben met heel ons hart en onze naaste als onszelf (Matteüs 22:37-39), wat betekent dat we moeten streven naar liefdevolle relaties met God en onze medemens.

 Het Nieuwe Testament moedigt ook de groei aan in de vruchten van de Geest, zoals vermeld in Galaten 5:22-23, zoals liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Deze eigenschappen helpen ons om meer op God te lijken en een leven te leiden dat Hem eert.

 Kortom, zowel het scheppingsverhaal als het Nieuwe Testament nodigen ons uit om te groeien in onze relatie met God en om ons karakter en gedrag te ontwikkelen in overeenstemming met Zijn goddelijke aard. Het is een uitdaging om steeds meer op God te lijken door onze liefde, mededogen en rechtvaardigheid in de wereld te laten zien.

 

Hoe het scheppingsverhaal ons voor een keuze stelt

pillHet scheppingsverhaal in de Bijbel, met name in het boek Genesis, impliceert inderdaad dat de mens een keuze heeft om God te dienen. Dit aspect van keuze en vrije wil wordt duidelijk weergegeven in de verhalen van Adam en Eva in de Hof van Eden.

 In het scheppingsverhaal wordt beschreven dat God de mens, Adam en Eva, schiep en hen in de Hof van Eden plaatste. Hij gaf hen veel vrijheid, inclusief toegang tot de meeste bomen in de tuin. Er was echter één boom, de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad, waarvan God hen geboden had om niet te eten. Dit was een test van gehoorzaamheid en keuze.

 De mens kreeg dus de vrijheid om te kiezen om God te gehoorzamen door niet van de verboden vrucht te eten, of om ongehoorzaam te zijn aan Gods gebod. Adam en Eva kozen ervoor om van de vrucht te eten, waardoor ze zondigden en de gevolgen van de zonde in de wereld brachten.

 Dit verhaal benadrukt het belang van de vrije wil van de mens en de keuzes die we maken. Het laat zien dat God de mens niet als een marionet behandelt, maar ons de vrijheid geeft om Hem te gehoorzamen of niet. Het vraagt de mens om bewust te kiezen om God te dienen en gehoorzaam te zijn aan Zijn geboden.

 Het concept van vrije wil en keuze blijft een centraal thema in de theologie en ethiek binnen het christendom. Het scheppingsverhaal herinnert ons eraan dat dienen en gehoorzaam zijn aan God een bewuste keuze is die we moeten maken, en dat onze keuzes gevolgen hebben voor onze relatie met God en de wereld om ons heen.

Wie is God? - Gevolgen van een schepping

Of we nu geloven in 'Schepping', 'evolutie' of het tussenliggende model 'intelligent design', elke van deze denkwijzen heeft gevolgen voor het gedrag en de moraal van de mens.

Als de aarde en het leven het gevolg zijn van toevalligheden en het ooit zal eindigen, dan lijkt het menselijk bestaan geen zin te hebben. Dan lijkt er ook geen morele code te zijn om te volgen. Wat een mens doet lijkt dan niets te veranderen aan de oorsprong of het einde van dit universum. Een filosofische stroming die dit idee aanhangt, is het nihilisme.

Nihilisme

zinloosnihilisme is een filosofisch concept dat stelt dat het leven inherent zinloos is en dat er geen intrinsieke waarde, betekenis of doel is in de wereld. Het nihilisme suggereert dat traditionele waarden, overtuigingen en normen leeg zijn en geen echte betekenis hebben. Het kan leiden tot een gevoel van existentiële leegte en cynisme. Friedrich Nietzsche wordt vaak geassocieerd met het verkennen van nihilistische ideeën en de mogelijke gevolgen ervan. Er zijn verschillende vormen van nihilisme, waaronder existentieel nihilisme, waarbij men de betekenis van het individuele bestaan in twijfel trekt, en moreel nihilisme, waarbij ethische waarden worden afgewezen als subjectief en ongegrond. Nihilisme kan leiden tot verschillende reacties, zoals apathie, rebellie of de zoektocht naar nieuwe betekenissen en waarden.

In het christendom gelooft men dat God de wereld schiep, ofwel zoals letterlijk omschreven in de Bijbel, door een gestuurde evolutie of tussenliggende modellen. Als de mens door God is geschapen, heeft dit twee directe gevolgen.

We hebben een taak:

evangGenesis 2:15 (NBV): "De HEER God bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te waken."

Matheus 16: 15  En Jezus zei tegen hen: "Ga nu de hele wereld in en vertel het goede nieuws aan iedereen.

 

 

 

We hebben een doel. De Bijbel zelf geeft aan waarom God de mens schiep, namelijk om relatie te hebben:

doelOpenbaring 3:20 (NBV): "Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij."

Jeremia 29:11-13 (NBV): "Mijn plan met jullie staat vast — spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken."

Hier lezen we zelfs dat God actief op zoek is naar contact!

 

 

 

Er is een morele code omdat Er een schepper is die we moeten volgen:

lawEfeziërs 5:1 (NBV): "Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die hij liefheeft."

 Efeziërs 2:10 (NBV): "Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid."

 

 

Onze identiteit is door god bepaalt.

idPsalm 139:13-14 (NBV): "U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel."

Een logische conclusie is dus dat we geen toevalligheden zijn maar Gods keuze!

 

 

 

SCHEPPING EN/OF EVOLUTIE

Dit onderwerp zullen we behandelen op maandagavond om 19u30 bij Stefaan en Sabine thuis. Allen welkom. (Meer info online.)

Het is belangrijk op te merken dat er binnen religieuze gemeenschappen verschillende opvattingen zijn over hoe de relatie tussen schepping en evolutie moet worden begrepen. Sommige gelovigen zien geen conflict tussen de twee en beschouwen evolutie als een door God geleid proces, terwijl anderen een meer strikte scheppingsvisie hanteren.

De discussie over dit onderwerp kan constructief zijn, maar het is ook belangrijk om respectvol te zijn ten opzichte van verschillende opvattingen en om open te staan voor wetenschappelijke inzichten. Veel religieuze leiders en geleerden hebben geprobeerd manieren te vinden om geloof en wetenschap in overeenstemming te brengen en het geloof te verdiepen zonder de wetenschap te verwerpen. Het is aan elk individu om zijn of haar eigen overtuigingen en opvattingen te vormen over de relatie tussen schepping en evolutie.

Belangrijk is om te onthouden dat we niet geroepen zijn om de schepping tot het einde der aarde te verkondigen, maar om Zijn overwinning op de dood door te geven en Zijn Liefde door ons heen te tonen.

 

Komende maandag zal een extra avond door gaan die verder ingaat op de schepping/evolutie. Meer info komt online

 

Wie is God? - Schepping

‘De schepping’ uit de reeks: ‘Wie is God?’

 

desktop wallpaper nasa from space earth sunriseAfgelopen zondag spraken we over de schepping en de gevolgen ervan voor de mens. Daarbij hebben we gekeken naar hoe god de mens schiep. Daarbij heb ik een foutje gemaakt en het Hebreeuwse woord Ruah genoemd in Genesis 2, maar ruah komt voor in Genesis 1. Wat in genesis 2 staat is het Hebreeuwse woord ‘Neshamah’.

 Laten we dieper ingaan op de betekenis van de Hebreeuwse woorden "neshamah" en "ruach" en hoe ze in verschillende Bijbelteksten worden gebruikt.

 1. *Neshamah (נְשָׁמָה)*: In Genesis 2:7 staat: "Toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; zo werd de mens tot een levend wezen." Hier wordt "neshamah" gebruikt om te verwijzen naar de levensadem die God in de mens blies, waardoor de mens tot leven kwam. Het is een specifieke verwijzing naar de adem van het leven die uniek is voor de schepping van de mens. Dit woord kan vertaald worden als: ademstoot, levensadem, inspiratie,Geest of ziel en intelect. Een veel ruimere betekenis dus dan onze ‘adem’ vermeld in onze vertalingen.

STRONGS: נְשָׁמָה nᵉshâmâh, nesh-aw-maw'; from H5395; a puff, i.e. wind, angry or vital breath, divine inspiration, intellect. or (concretely) an animal:—blast, (that) breath(-eth), inspiration, soul, spirit.

 2. *Ruach (רוּחַ)*: Het woord "ruach" heeft een breder scala aan betekenissen en wordt vaak gebruikt in de Bijbel om zowel de adem als de geest aan te duiden. Hier zijn enkele voorbeelden:

STRONGS: Hרוּחַ 378 noun feminineGenesis 41:8 (less often masculineExodus 10:13 +) breath, wind, spirit; — absolute ר׳ Genesis 8:1 +, ר֑וּחָה Jeremiah 52:23; construct רוּחַ Genesis 6:17 +; suffix רוּחִי Genesis 6:3 +, רוּחֲךָ Psalm 104:30 +, etc.; plural רוּחוֺת Psalm 104:4 +, רֻחוֺת Jeremiah 49:36, רוּחֹת Numbers 16:22Numbers 26:16 (see Brרוח in O.T., JBL xix (1900), 132 ff., full statement of all passages); 

 

De verwachting die God heeft bij de schepping van de mens wordt in verschillende passages in de Bijbel beschreven. Hier zijn enkele bijbelteksten die laten zien wat de Bijbel zegt over Gods intentie bij de schepping van de mens:

 1. God schiep de mens naar Zijn beeld:

In het boek Genesis staat dat God de mens schiep naar Zijn eigen beeld en gelijkenis. Dit betekent dat God de mens uniek heeft geschapen en hem een speciale relatie met Hem heeft gegeven.

*Genesis 1:26-27 (NBV): "God zei: 'Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.' God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen."*

 

2. Gods liefde voor de mens:

De Bijbel laat zien dat God liefde heeft voor de mensheid en dat Zijn schepping, inclusief de mens, goed was in Zijn ogen.

*Genesis 1:31 (NBV): "God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was."*

 

3. Gods plan voor de mens:

God had een plan voor de mensheid, namelijk om een relatie met hen te hebben en hen te zegenen. Dit wordt bijvoorbeeld in het scheppingsverhaal en in de beloften aan Abraham geïllustreerd.

*Genesis 2:15 (NBV): "God, de HEER, bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te waken."*

*Genesis 12:2-3 (NBV): "Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot, zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij."*

 De verwachting die uit deze teksten naar voren komt, is dat God de mens heeft geschapen om een bijzondere relatie met Hem te hebben, om te heersen over de aarde en om Zijn zegen te ontvangen. God houdt van de mensheid en wil dat zij in harmonie met Hem en Zijn schepping leven. Het is echter belangrijk op te merken dat de mensheid in de loop van de geschiedenis van Gods bedoelingen is afgeweken, en de Bijbel vertelt het verhaal van Gods blijvende betrokkenheid bij de mensheid, ondanks die afwijkingen, met het uiteindelijke doel van verlossing en herstel.

 

4.  God verlangt naar de mens:

Er zijn tal van bijbelteksten die aantonen dat God naar de mens verlangt. Een van de bekendste teksten die dit illustreert, is:

 2 Petrus 3:9 (NBV): "De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat."

 Deze tekst benadrukt dat God geduldig is en verlangt dat mensen tot inkeer komen en een relatie met Hem aangaan. Hij wil niet dat iemand verloren gaat, maar dat allen de kans krijgen om zich tot Hem te wenden.

 

Een andere relevante tekst is:

Openbaring 3:20 (NBV): "Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij."

Deze tekst laat zien dat God actief naar mensen zoekt om een persoonlijke relatie met hen aan te gaan. Hij staat aan de deur en klopt aan, wachtend op een antwoord van de mens om Hem binnen te laten. Beide teksten tonen aan dat God naar de mens verlangt en bereid is om een relatie met hen aan te gaan, als ze openstaan voor Zijn roep en Zijn liefde.

 

Wat kan je hier nu mee?

Dank god voor jou schepping (in de moederschoot geweven).

Net zoals God’s verlangen naar jou uitgaat zo moet ons verlangen naar God uitgaan. Hij verlangt naar onze inkeer en relatie. Ga jij in op deze uitnodiging, of zijn er enkele tereinnen waar dat niet zo is? Dan is nu misschien het moment bij Hem te komen!

Free Joomla templates by Ltheme