De "na" prediker naar aanleiding van preek 22 jan 2023

HSV


Onderstaande bijbeltekst uit fillipenzen 2 nemen we deze week door. Op onze FB pagina verzchijnt deze week elke dag een aantal verzen met bijhorende referentie teksten.  Neem deze door en breng ze in gebed. Veel zegen! KLIK HIER VOOR DE TEKSTEN

 

Oproep tot eensgezindheid en ootmoed

Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de Geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn,

2maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u Rom. 12:1615:51 Kor. 1:10Filipp. 3:161 Petr. 3:8eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen.

3Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, Rom. 12:101 Petr. 5:5maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf.Het Griekse grondwoord komt slechts één keer voor in het NT en kan worden omschreven als een leeg en ongefundeerd verlangen naar eer.

41 Kor. 10:2413:5Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is.

Lofzang op Christus

5Matt. 11:29Joh. 13:151 Petr. 2:211 Joh. 2:6Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was,

62 Kor. 4:4Kol. 1:15Hebr. 1:3Die, terwijl Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn,

7Ps. 8:6maar Zichzelf ontledigd heeft Matt. 20:28Joh. 13:14door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden.

8Hebr. 2:14,174:15En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf Hebr. 2:912:2vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.

9Hand. 2:33Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem Hebr. 1:4een Naam geschonken boven alle naam,

10Jes. 45:23Rom. 14:11opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn,

11Joh. 13:131 Kor. 8:612:3en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader.

Aansporing tot heilig leven

12Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veelmeer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven,

132 Kor. 3:5want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen.

14Rom. 12:171 Petr. 2:12Doe alle dingen 1 Petr. 4:9zonder morren en meningsverschillen,

15opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, Spr. 4:18Matt. 5:14waaronder u schijnt als lichten in de wereld,

16door vast te houden aan het Woord van het leven, 2 Kor. 1:141 Thess. 2:19mij tot roem met het oog op de dag van Christus, dat ik niet tevergeefs heb hardgelopen en mij ook niet tevergeefs heb ingespannen.

17Maar al word ik ook als een plengoffer uitgegoten over het offer en de bediening van uw geloof, 2 Kor. 7:4ik verblijd mij en ik verblijd mij met u allen.

18En u verblijdt zich ook daarover; verblijd u dan met mij.

Keur hier goed /niet goed

Stuur eventuele opmerking!

No comments

Related Articles

Omdat God van mensen houdt!
Free Joomla templates by Ltheme